ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย ศรีสุชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 6
7 2546 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
2 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียน เพื่อไทยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2549-2551 (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
6 การเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในประเทศไทย
7 การจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การเปรียบเทียบการมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างก่อนและหลังเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินปี พ.ศ.2550
9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
10 เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่บริหารแบบ Active และ Passive management
11 ประสิทธิภาพราคาของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
12 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม ระหว่างพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ
13 การศึกษาเรื่อง rewards program มีผลต่อความจงรักภักดี (brand loyalty) ต่อบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
14 การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st