ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย ยาวะประภาษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ 5
4 พรรณทิภา นิลโสภณ 5
5 จามรี อารยะนิมิตสกุล 2
6 สุวรรณา พูลเพชร 2
7 พงษ์ธร ธัญญสิริ 2
8 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
9 วนิดา นวลบุญเรือง 2
10 ธฤตวัน วนาพัทธ์ 2
11 ไกรสุข สินศุข 2
12 รณจักร สวัสดิเกียรติ 1
13 กนกพร รัตนมงคล 1
14 ปฐม เพิ่มพานิช 1
15 ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน 1
16 ศักรพร ถิรศิริกุล 1
17 คำรณ บุญเชิด 1
18 วัลลภา ชายหาด 1
19 สุภชัย ปั้นศิริ 1
20 สุวรรณ พิณตานนท์ 1
21 พีรพิธ พรมทอง 1
22 พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ 1
23 กิติคุณ ตั้งคำ 1
24 ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ 1
25 อภิญญา ลีละฉายากุล 1
26 ระพีพรรณ ถาวรวันชัย 1
27 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
28 จินดา นริศรานุกูล 1
29 กัลยา อุดมวิทิต 1
30 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 1
31 นพดล อุดมวิศวกุล 1
32 ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
33 เสาวณี มุสิแดง 1
34 ชนิดา จิตตรุทธะ 1
35 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
36 อำนาจ ศรีพูนสุข 1
37 ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ 1
38 ปัทมา อรรถวรเดช 1
39 ชุลีพร เดชขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 2
8 2548 1
9 2542 1
10 2540 1
11 2532 4
12 2531 1
13 2529 2
14 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
2 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อน
ปี พ.ศ. 2556
4 สมรรถนะของข้าราชการสายการทูต : ศึกษากรณีกรมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
5 สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2554
6 วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองแห่งในภาคตะวันออก
7 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
8 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปี พ.ศ. 2552
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
11 วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ
12 วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2549
13 ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลในการรับรู้ของสมาชิกองค์การ : ศึกษากรณีองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมในประเทศไทย
14 กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2548
15 การเข้าสู่วาระและการกำหนดนโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2540
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2540"
ปี พ.ศ. 2532
18 สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของนายอำเภอ กับระดับการประสานงานภายในอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
19 ความสามารถของประชาชนในการขอรับบริการสาธารณะในเขตอำเภอชายแดนไทย-กัมพูชา
20 กิจกรรมและความคาดหวังของข้าราชการเกษียณอายุในประเทศไทย
21 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาด ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
22 การประเมินผลการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยงานวิจัยในกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2529
23 ปัจจัยที่กำหนดการเลือกงานและท้องที่ปฏิบัติของปลัดอำเภอ
24 ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของกิจกรรมคิวซี (QC Circle) ในประเทศไทย