ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 7
3 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 6
4 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 6
5 มารุต วัชรคุปต์ 5
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
7 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 5
8 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
9 สุวรรณี พนมสุข 3
10 บุปผา จองปัญญาเลิศ 3
11 โครงการวิจัย Matching Fund 3
12 อัญชลี ศิริโชติ 3
13 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 2
14 วรัญญู ศรีเดช 2
15 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
16 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 2
17 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 2
18 สมพร นิลมณี 2
19 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2
20 สิรินุช มัชฌิมาจิต 2
21 ธรรมนูญ โปรดปราน 2
22 นีรนุช ชุมคล้าย 2
23 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
24 ปนัดดา หัตถโชติ 2
25 รัตนา โรจน์นครินทร์ 2
26 ปราโมทย์ ทองสุข 1
27 นพรัตน์ บำรุงรักษ์ 1
28 สมชาย พัวจินดาเนตร 1
29 ภาวิณี ชินะโชติ 1
30 งบประมาณแผ่นดิน 1
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
32 วิชชุดา จันทรมี 1
33 ชิดชนก หวังเอียด 1
34 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
35 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
36 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 4
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 3
6 2556 2
7 2555 3
8 2554 2
9 2552 6
10 2551 3
11 2550 4
12 2549 3
13 2548 2
14 2547 2
15 2539 1
16 2538 1
17 1086 1
18 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2560
2 ผลของระยะเก็บเกี่ยว สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพผลลองกองระหว่างเก็บรักษา
3 การศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ร่วมออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2558
7 ผลของความหนาของฟิล์มหดสำหรับแท่นรองสินค้าต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองขวดแก้ว
ปี พ.ศ. 2557
8 การลดตำหนิรอยย่นของฟิล์มโคเอ็กทรูชั่นหลังผ่านการพาสเจอร์ไรส์ของผลิตภัณฑ์โบโลน่าหมูพริก
9 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง
10 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง
ปี พ.ศ. 2556
11 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์
12 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555
13 การปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นรูปกล่องกระดาษแบบพับได้สำหรับกุ้งแช่เยือกแข็ง
14 การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน้ำของกระดาษและไม้ยางพาราโดยการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
15 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเศษกระดาษลูกฟูก
ปี พ.ศ. 2554
16 คุณลักษณะของแผ่นประกอบจากกล่อง U.H.T.รีไซเคิล
17 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
19 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
20 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
21 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
22 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
23 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2551
24 การลดสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ทูน่าลอยด์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
25 การลดการสูญเสียบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการบรรจุของผลิตภัณฑ์ทูน่าลอยด์
26 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2550
27 การพัฒนาวิธีการวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์โดยตรง
28 การคัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารต่อต้านมดเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์
29 การวิเคราะห์การป้องกันการกระแทกของโฟมตาข่ายสำหรับห่อหุ้มผลไม้
30 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
31 การศึกษาคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกของยางฟองน้ำ
32 การศึกษาผลของกระบวนการนึ่งปลาและการทำให้เย็นหลังการนึ่งต่อปริมาณความชื้นของปลาทูน่าท้องแถบก่อนกระบวนการบรรจุ
33 การศึกษาหาเวลามาตรฐานและสมดุลสายการผลิตของกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องคลับแคน
ปี พ.ศ. 2548
34 การทำนายความดันของอากาศในการป้องกันความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็งและแบบอ่อนนุ่มในระหว่างการฆ่าเชื้อ
35 การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่อง (FiniteDifference Method) ในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2547
36 การศึกษาความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นและการประยุกต์ใช้
37 การศึกษาอายุการเก็บของข้าวเกรียบกุ้ง
ปี พ.ศ. 2539
38 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2538
39 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงส้มปักษ์ใต้สำเร็จรูปด้วยการควบคุมความเป็นกรดด่างและการใข้ความร้อน
41 ผลของระยะเก็บเกี่ยว สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพผลลองกองระหว่างเก็บรักษา
42 การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีโดยวิธี encapsulation
43 ผลสารเคลือบผิวคอมพอสิทจากปาล์มแว๊กซ์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้
44 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร