ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภจิตรา ชัชวาลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีดา บุญ-หลง 7
2 พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
4 ฐปนา อัครเอกปัญญา 4
5 กนกวรรณ เสรีภาพ 4
6 มนทกานติ วัชราภัย 4
7 รัฐ พิชญางกูร 4
8 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 3
9 ชุมพล คุณวาสี 3
10 พัชรา ลิมปนะเวช 3
11 มนทกานต์ วัชราภัย 2
12 สุชาติ ชะนะมา 2
13 ธีรพงษ์ บัวบูชา 2
14 นันทนา อังกินันทน์ 2
15 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
16 ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน 2
17 สายสุนี แก้วเทศ 1
18 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
19 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
20 สมพร มณีประสพสุข 1
21 สุชาดา ศิริพันธุ์ 1
22 ศิรินันท์ วันทอง 1
23 จอมขวัญ มีรักษ์ 1
24 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
25 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
26 ปารวี ธิกาศ 1
27 สหัส จันทนาอรพินท์ 1
28 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
29 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
30 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
31 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
32 พานิษา พรเพียรภักดี 1
33 Supachitra Chadchawan 1
34 อัญชลี ร่มพา 1
35 พรศักดิ์ ภักดีวราภรณ์ 1
36 วันชัย สังฆ์สุข 1
37 อัญชลี ใจดี 1
38 พงศธร กล่อมสกุล 1
39 ปิยวัชช นิติกุล, 2522- 1
40 เรณู ถาวโรฤทธิ์ 1
41 วรัญญา คำปัน 1
42 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 1
43 ชนิตา ปาลิยะวุฒิ 1
44 ปริญญนุช ดรุมาศ 1
45 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 1
46 วิยดา เทพหัตถี 1
47 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
48 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 1
49 ฐปนา บางยี่ขัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2551 1
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 3
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 3
16 2542 1
17 2541 2
18 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย
2 วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย (ปีที่4)
ปี พ.ศ. 2558
3 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
ปี พ.ศ. 2557
4 วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย
5 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
6 วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการต้านทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) ไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
8 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาลักษณะสมบัติของยีนชนิดใหม่ที่ตอบสนองต่อความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2551
10 การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม
ปี พ.ศ. 2550
11 Salt and drought tolerance cross-talk and proline biosynthesis during osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) : รายงานวิจัย
12 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
13 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลืองและการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808 : รายงานผลการวิจัย
15 กลไกการตอบสนองต่อความเค็มโดยอาศัย ABA ในข้าว (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2548
16 พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
17 พัฒนาการของดอกถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill ภายใต้ภาวะแล้ง
18 ผลร่วมของภาวะร้อนและภาวะแล้งต่อการเติบโต ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการแสดงออกของยีนฮีตช็อคโปรตีนในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill
19 ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม
20 การเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 สายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์ทนเค็มในภาวะเค็ม
21 การสร้างผักบุ้งจีน Ipomaca aquatica Forsk แปลงพันธุ์ที่มียีนระบุรหัสเซอรีนแอซีทิลแทรนส์เฟอเรสจาก Arahidopsis thaliana และยีนระบุรหัสซิสเตอีนซินเตสจากข้าวจ้าว Oryza sativa
ปี พ.ศ. 2546
22 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว
23 เครื่องหมายทางพันธุกรรมของข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว สายพันธุ์ทนเค็มที่ตรวจสอบโดยวิธีอาร์เอพีดี
24 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว
ปี พ.ศ. 2545
25 ผลของชนิดของฟีดเดอร์เซลล์ และอาหารที่ใช้ในการรีเจนเนอเรทที่มีต่อการถ่ายยีนด้วย Agrobacterium tumefaciens เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ และสวีทเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill. cultivar Seedatip and Sweet Cherry)
ปี พ.ศ. 2544
26 ผลของโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์แอคคลิเมชันต่อการสะสมโพรลีนและการแสดงออกของยีน P5CS ในถั่วเหลืองบางพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
27 บทบาทของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาบางประการในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill พันธุ์ สจ.5 และ มข.35 ที่ปลูกในภาวะเค็ม
28 ความสัมพันธ์ของแอกทิวิตีของซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตส ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill ภายใต้ภาวะแล้ง
29 ผลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโพรลีนโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไออนในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill
ปี พ.ศ. 2542
30 การสะสมน้ำตาลและโพรลีนในข้าวสายพันธุ์ทนแล้งสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้จากการผันแปรของเซลล์ร่างกายในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2541
31 การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง
32 ปริมาณโพรลีนและน้ำตาลเมื่อข้าวอยู่ในสภาวะแล้ง และการคัดเลือกข้าวทนแล้ง