ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
4 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สมควร คล้องช้าง 5
7 วนิดา โนบรรเทา 5
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
9 อนันต์ ทองภู 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 4
11 สุภาพร สุขโต 4
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
14 เหรียญทอง พานสายตา 3
15 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
18 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
19 วาสนา วันดี 3
20 รัฐกร สืบคา 2
21 สาธิต อารีรักษ์ 2
22 ไพรสน รุจิคุณ 2
23 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
24 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
25 วริศ แคนคอน 2
26 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
27 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
28 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
29 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
30 อุบล หินเธาว์ 2
31 รมิดา ขันตรีกรม 2
32 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
33 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
34 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
35 บุญญาภา ศรีหาตา 2
36 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
37 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
38 ศิริขวัญ ภู่นา 2
39 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
40 เจิม จาประโคน 2
41 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
42 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
43 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
44 วารีย์ ทองมี 2
45 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
46 ปัทมกร พงวาเรศ 2
47 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
48 อุชฎา สุขจันทร์ 2
49 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
50 สรัตนา เสนาะ 2
51 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
52 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
53 แววตา พลกุล 2
54 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
55 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
56 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
57 วรกานต์ ยอดชมภู 1
58 สมบูรณ์ วันดี 1
59 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
60 มาลัย กล่อมแก้ว 1
61 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
62 มนตรี ปานตู 1
63 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
64 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
65 เสาวรี บำรุง 1
66 จิราภา เมืองคล้าย 1
67 สมชาย บุญประดับ 1
68 เบญจมาศ คำสืบ 1
69 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
70 ประชา ถ้าทอง 1
71 ประชา ถ้ำทอง 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 วสันต์ วรรณจักร์ 1
74 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
75 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
76 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
77 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
78 จงรักษ์ จารุเนตร 1
79 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
80 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
81 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
82 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
83 พัชรินทร์ นามวง์ 1
84 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 เมธาพร พุฒขาว 1
87 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
88 วุฒิพล จันสระคู 1
89 วิทูร อมรพล 1
90 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 4