ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
2 วัลลีย์ อมรพล 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สมควร คล้องช้าง 5
7 วนิดา โนบรรเทา 5
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
9 อนันต์ ทองภู 5
10 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
11 ปรีชา กาเพ็ชร 4
12 สุภาพร สุขโต 4
13 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
14 เหรียญทอง พานสายตา 3
15 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
18 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
19 วาสนา วันดี 3
20 สาธิต อารีรักษ์ 2
21 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
22 รัฐกร สืบคา 2
23 ไพรสน รุจิคุณ 2
24 วริศ แคนคอน 2
25 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
26 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
27 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
28 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
29 อุบล หินเธาว์ 2
30 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
31 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
32 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
33 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
34 บุญญาภา ศรีหาตา 2
35 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
36 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
37 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
38 รมิดา ขันตรีกรม 2
39 เจิม จาประโคน 2
40 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
41 ปัทมกร พงวาเรศ 2
42 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
43 วารีย์ ทองมี 2
44 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
45 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
46 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
47 อุชฎา สุขจันทร์ 2
48 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
49 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
50 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
51 ศิริขวัญ ภู่นา 2
52 แววตา พลกุล 2
53 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
54 สรัตนา เสนาะ 2
55 วสันต์ วรรณจักร์ 1
56 วิทูร อมรพล 1
57 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
58 วุฒิพล จันสระคู 1
59 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
60 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
61 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
62 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
63 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
64 จิราภา เมืองคล้าย 1
65 มาลัย กล่อมแก้ว 1
66 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
67 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
68 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
69 เมธาพร พุฒขาว 1
70 พัชรินทร์ นามวง์ 1
71 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
72 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
73 ประชา ถ้ำทอง 1
74 สมบูรณ์ วันดี 1
75 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
76 ปิยะรัตน์ จังพล 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
80 มนตรี ปานตู 1
81 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
82 ประชา ถ้าทอง 1
83 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
84 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
85 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
86 เสาวรี บำรุง 1
87 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
88 เบญจมาศ คำสืบ 1
89 สมชาย บุญประดับ 1
90 จงรักษ์ จารุเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 4