ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
2 วัชราธร เพ็ญศศิธร 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
4 อภิวัฒน์ สุดสาคร 2
5 ปริญญา ขาวผ่อง 2
6 พิบูล ไวจิตรกรรม 2
7 ปฐวี ศรีโสภา 2
8 ปวิกร แพร่ไพศาลภูบาล 1
9 อาจารี รุ่งเจริญ 1
10 สาธิดา สถานนท์ 1
11 สาธิดา ทศานนท์ 1
12 นิพนธ์ คุณารักษ์ 1
13 สิริพัฒน์ บุญใหญ่ 1
14 ธนธร วิทิตศานต์ 1
15 ปิยวัฒน์ นนทเวชช์ 1
16 อินทิรา พงษ์นาค 1
17 เพชรดา ฐิติยาภรณ์ 1
18 อมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี 1
19 ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ 1
20 สุมน คูสุวรรณ 1
21 วิไล อัศวเดชศักดิ์ 1
22 มารุต พิเชษฐวิทย์ 1
23 อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516- 1
24 มนฤดี มิตรเจริญถาวร 1
25 ชัยชนะ จารุวรรณากร 1
26 นาตยา มณีพฤกษ์ 1
27 วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ 1
28 มหิศรา อรุณสวัสดิ์ 1
29 สุทธพร อู่อุดมยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 5
4 2555 3
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 4
14 2543 1
15 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
2 อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจบุคคลให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล
4 การใช้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาแฟชั่น
6 โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
7 การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
8 การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าสะดวกซื้อเพื่อผู้บริโภคสูงอายุ
9 การออกแบบบุคลิกลักษณะเพื่อผลิตภาพยนต์แอนิเมชั่น ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยทฤษฎีสัญศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
10 ทัศนศิลป์, ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย : กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
11 ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย : กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
12 การโน้มน้าวใจในงานออกแบบเรขศิลป์ สำหรับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2553
13 การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล
14 การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
15 การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร:
16 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ ด้วยไลเพสจากยีนต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 การใช้หลักการจูงใจในภาพถ่าย สำหรับมูลนิธิเพื่อเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
18 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค
19 การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
20 การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2549
21 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี
ปี พ.ศ. 2548
22 การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย
23 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าโดยอาศัยทฤษฎีเกสตัลต์
ปี พ.ศ. 2547
24 การใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์สำหรับการออกแบบหนังสือพิมพ์สำหรับผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2546
25 ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
26 การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติอาหารขบเคี้ยววัยรุ่น
27 การออกแบบเรขศิลป์ของสภาพแวดล้อม ทางสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา สำหรับ เด็อายุ 6-12 ปี โดยอาศัยแนวทางของ เอดการ์ เดล (EDGAR DALE)
ปี พ.ศ. 2544
28 การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์
29 การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดเป็นเทคนิคช่วยจำในงานโฆษณาทางนิตยสารไทย
30 รูปแบบมาตรฐานเรขศิลป์สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
31 แนวทางและการออกแบบแบนเนอร์ในเว็บเพจ
ปี พ.ศ. 2543
32 รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย