ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุทธินี ดนตรี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธินี ดนตรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปี พ.ศ. 2552
2 เครือข่ายสินค้าส้มปลอดสาร : กรณีศึกษาบ้านสันดินแดง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4 พัฒนาการของอุตสาหกรรม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน
5 การจำแนกพื้นที่ไร่หมุนเวียนด้วยวิธีเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2524
6 การศึกษาลำดับความสำคัญของเทศบาลในภาคเหนือ