ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุจิรัตน์, สงวนรังศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
2 วันทนา เลิศศิริวรกุล 4
3 สุชาติ คำอ่อน 3
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
5 เสาวรี บำรุง 3
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
7 จารุวรรณ บางแวก 3
8 สุภาวดี สมภาค 3
9 สันติ พรหมคำ 3
10 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
11 ประนอม ใจอ้าย 3
12 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
13 วินัย ศรวัต 3
14 อิสระ พุทธสิมมา 3
15 ปรีชา แสงโสดา 3
16 ฉลอง เกิดศรี 3
17 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
18 แฉล้ม มาศวรรณา 3
19 ประพิศ วองเทียม 3
20 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
21 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
22 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
23 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
24 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
25 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
26 อานนท์ มลิพันธ์ 3
27 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
28 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
29 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
30 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
31 อนุชา เหลาเคน 3
32 กิติพร เจริญสุข 3
33 จงรักษ์ จารุเนตร 3
34 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
35 บุญญาภา ศรีหาตา 3
36 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
37 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
38 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
39 มณี หาชานนท์ 3
40 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
41 สุภาพร สุขโต 3
42 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
45 วัลลีย์ อมรพล 3
46 เอมอร เพชรทอง 3
47 สมพงษ์ ทองช่วย 3
48 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
49 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
50 กุลชาติ นำคจันทึก 3
51 จำนง ชัญถาวร 3
52 โอภำษ บุญเส็ง 3
53 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
54 ศักดา พุทธพาธ 3
55 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
56 สุมนำ งามผ่องใส 3
57 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
58 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
59 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
60 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
61 สาคร โรจนัย 3
62 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
63 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
64 เมธาพร พุฒขำว 3
65 สุภัทร หนูสวัสดิ 1
66 ยงยุทธ คงซำน 1
67 จอมใจ ชลาเขต 1
68 อนัญญา เอกพันธุ 1
69 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
70 นิวัติ อาระวิล 1
71 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
72 สากล วีริยานันท์ 1
73 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 1
74 ยุวดี มานะเกษม 1
75 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
76 อุราพร หนูนารถ 1
77 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
78 รางคนา โชติเศรษฐี 1
79 ปิยาณี หนูกาฬ 1
80 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 1
81 ธัญชนก จงรักไทย 1
82 กลอยใจ คงเจี้ยง 1
83 ลัคนา เขตสมุทร 1
84 ปราสาททอง พรหมเกิด 1
85 อัจฉรา หวังอาษา 1
86 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
87 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 1
88 วนาพร วงษ์นิคง 1
89 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 1
90 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
91 สมรวย รวมชัยอภิกุล 1
92 ศรีสุดา โท้ทอง 1
93 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 1
94 มานิตา คงชื่นสิน 1
95 ทรงทัพ แก้วตา 1
96 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 1
97 ดาราพร รินทะรักษ์ 1
98 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
99 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
100 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
101 มนตรี ปานตู 1
102 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
103 สุรีย์พร บัวอาจ 1
104 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
105 วิไลศรี ลิมปพยอม 1
106 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 1
107 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 1
108 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
109 ทัศนาพร ทัศคร 1
110 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 1
111 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 1
112 สุภาภรณ์ สาชาติ 1
113 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 1
114 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 1
115 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 1
116 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 1086 2
4 543 10