ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุกันยา ห้วยผัด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
3 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
4 วินัย งามแสง 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 Anawatch Mitpratan 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Chayaporn Supachartwong 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 Yeshey Penjor 1
20 สุมา เมืองใย 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 Thada Jirajaras 1
41 Rajalida Lipikorn 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 Acom Sornsute 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 Chariya Uiyyasathian 1
64 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 Suchin Arunsawatwong 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 ละอองทิพย์ เหมะ 1
76 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
78 Somying Tumwasorn 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
95 คัคนางค์ มณีศรี 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 สมพร พรมดี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 Boonchai Sangpetngam 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
119 Vimolmas Lipipun 1
120 Panee Boonthavi 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 Ampa Luiengpirom 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 Sumphan Wongseripipatana 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 Srilert Chotpantarat 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1