ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุกันยา ห้วยผัด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
2 Waraporn Siriterm 1
3 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 Kasidit Nootong 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Acom Sornsute 1
12 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 Yeshey Penjor 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 วินัย งามแสง 1
34 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 สมชัย วัฒนการุณ 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 สมพร พรมดี 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 สุวดี ยาป่าคาย 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 ประธาน ดาบเพชร 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
76 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 Vanida Chantarateptawan 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 Chakkaphan Sutthirat 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Panee Boonthavi 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 สำเริง แย้มโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1