ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2526
1 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างองค์การของตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย
ปี พ.ศ. 2524
2 การลงทุนในอุตสาหกรรมห้องเย็นในประเทศไทย
3 การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์
4 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและการจัดการการลงทุนของธนาคารนานาชาติ ในประเทศไทย
5 การดำเนินงาน ปัญหา และอนาคตของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
6 การพัฒนาตลาดการเงินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
7 การวิเคราะห์ทางการเงินของโรงแรมชั้นหนึ่งในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบโรงแรมที่ลงทุนโดยคนไทย กับโรงแรมที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย
8 การลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการช่วยระดมทุนแก่ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2521
10 การใช้สมการถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตัวแปรต่างๆ