ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย
ปี พ.ศ. 2526
2 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างองค์การของตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย
ปี พ.ศ. 2524
3 การลงทุนในอุตสาหกรรมห้องเย็นในประเทศไทย
4 การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์
5 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและการจัดการการลงทุนของธนาคารนานาชาติ ในประเทศไทย
6 การดำเนินงาน ปัญหา และอนาคตของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
7 การพัฒนาตลาดการเงินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
8 การวิเคราะห์ทางการเงินของโรงแรมชั้นหนึ่งในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบโรงแรมที่ลงทุนโดยคนไทย กับโรงแรมที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย
9 การลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
10 บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการช่วยระดมทุนแก่ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2521
11 การใช้สมการถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตัวแปรต่างๆ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย