ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Siwaruk Siwamogsatham 11
2 กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ 7
3 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 5
4 โกเมน พิบูลย์โรจน์ 4
5 กมล เขมะรังษี 4
6 ทรงฤทธิ์ ศรีลาศักดิ์ 4
7 กฤษณา สุริยศ 3
8 กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล 3
9 ประสิทธิ์ ป้องสูน 3
10 ขจรศักดิ์ โปร่งใจ 3
11 ภัทรกร รัตนวรรณ์ 3
12 พยงค์ ศรสิริอภิลักษณ์ 3
13 ดรุณี แก้วมาเมือง 3
14 Chanin Luangingkasut 2
15 กฤดากร หิรัญพฤกษ์ 2
16 Kamol Kaemarungsi 2
17 Kitsana Suriyot 2
18 Kitti Wongthavarawat 2
19 Songrit Srilasak 2
20 ศิวพงษ์ นิยมพานิช 2
21 กำพล วรดิษฐ์ 1
22 Kampol Woradit 1
23 Lunchakorn Wuttisittikulkij 1
24 Chanin Luangingkasunt 1
25 Asanee Kawtrakul 1
26 ชาลี วรกุลพิพัฒน์ 1
27 Michael P. Fitz 1
28 พิชญา ฮั้นประเสริฐ 1
29 Nuttapong Sanglerdsinlapachai 1
30 อมรเมธ พิทยาเสถียร 1
31 เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒนกุล 1
32 ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย 1
33 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
34 Chalee Vorakulpipat 1
35 วีระยุทธ วัลย์ลดา 1
36 Jesada Pholcharoen 1
37 Matanee Kitjaroen 1
38 เมทนี กิจเจริญ 1
39 เจษฎา ผลเจริญ 1
40 สมเกียรติ สัมพันธ์ 1
41 ณัฎฐวิทย์ สุฤทธิกุล 1
42 Werayuth Wallada 1
43 Kridakorn Hiranpruek 1
44 จาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ 1
45 นันทเกียรติ สุทธิธรรม 1
46 เสน่ห์ สายวงศ์ 1
47 พรินทร์ แก้วซิม 1
48 Prasit Pongsoon 1
49 ปริตา วงศ์ชุตินาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 5
3 2551 5
4 2550 7
5 2549 1
6 2548 2
7 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Information Security and Privacy Policy Situation in Thai Public Healthcare Organization
ปี พ.ศ. 2552
2 ที่ปรึกษาโครงการ Communication & Information Systems for the Control of Avian Influenza (CISCAI)
3 โครงการพัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 88 เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ 2 และเครื่องรบกวนสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกลด้วยความถี่วิทยุเพื่อใช้ใน กิจการด้านความมั่นคง
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกล ด้วยความถี่วิทยุเพื่อใช้ในกิจการด้านความมั่นคง T-box 4.0
6 ผลกระทบทางสังคมต่อการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศึกษาของ hi5
ปี พ.ศ. 2551
7 การถอดรหัสข้อมูลค่าความแรงสัญญาณที่แอกเซสพอยส์ซิสโก้ได้รับเมื่อทำงานในโหมดดักจับข้อมูลไร้สาย
8 รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3.0 (ระดับอุตสาหกรรม)
9 รายงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนระบบควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ (T-Box 3.0R)
10 A Hybrid Coordination Function Scheme for WLANs
11 ระบบรับแจ้งเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ต้นแบบระบบเบสแบนด์เครือข่าย WiMAX เวอร์ชั่น 1
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ต้นแบบระบบป้องกันการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
14 โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
15 โปรแกรมต้นแบบสำหรับกำจัดหนอน MSN อย่างง่าย
16 โปรแกรมต้นแบบสำหรับสร้างฐานข้อมูลไวรัส
17 On the Designs of High-Rate Full-Diversity Space-Frequency Codes
18 การพัฒนาเทคนิคการปรับกำลังสำหรับระบบการส่งผ่านหลายสายอากาศในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลี
ปี พ.ศ. 2549
19 รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
20 รายงานการวิจัยระบบต้นแบบเครือข่าย Wi-Fi ที่มีความปลอดภัยสูง เวอร์ชั่น 1
21 High-Rate Concatenated Space-Time Block Code M-TCM Designs
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 The deployment of the auto-ID system in a conference
23 CPW-Fed disc patch antennas with an annular ground plane for UWB applications
24 Using CDMA to Enhance the MAC Performance of ISO/IEC 18000-6 Type C
25 Smartly saving energy with a zero power consumption standby system
26 An evaluation of the zero-watt standby system employing light and RF energy
27 Performance of a Frequency-Domain OFDM-Timing Estimator
28 A thickened-and-widened feed dipole antenna with an inductive matching loop for a printed UHF RFID tag
29 Bandwidth efficient full-diversity SF-MTCM
30 Analysis of a Multiple-Token Contention Scheme for Broadband Wireless Access Networks
31 Channel assignment strategies of IEEE 802.11 WLAN in a shared public hotspot environment
32 Performance analysis of contention-based channel reservation schemes in wireless communication systems
33 Exploring information security practices in Thailand using ISM-Benchmark
34 An empirical study of IT adoption in rural areas of Thailand
35 A new view of performance analysis techniques in correlated Rayleigh fading
36 Maximum-likelihood-based multipath channel estimation for code-division multiple-access systems
37 Improved high-rate space-time codes via orthogonality and set partitioning
38 A new view of performance analysis of transmit diversity schemes in correlated Rayleigh fading
39 Improved high-rate space-time codes via concatenation of expanded orthogonal block code and M-TCM
40 Robust space-time codes for correlated Rayleigh fading channels
41 Improved high-rate space-time codes via expanded STBC-MTCM constructions
42 High-rate concatenated space-time block code M-TCM designs
43 Smart-CSMA with piggybacking and prioritized backoff timer scheduling mechanisms
44 Adaptive power allocation for limited feedback multi-antenna transmissions
45 On the design of space-frequency codes from super-orthogonal space-time trellis codes via mapping
46 A design of space-frequency trellis codes with high rate and full diversity
47 Improving CSMA for WLANs via Piggybacking and Scheduled Backoff Mechanisms
48 A novel smart-DCF scheme for high-speed WLANs
49 Improved rate-one full-diversity space-frequency block code designs
50 On backoff timer scheduling for smart-DCF and performance evaluation
51 End-to-end QoS-aware handover in fast handovers for mobile IPv6 with DiffServ using IEEE802.11e/IEEE802.11k
52 Achieving uplink/downlink fairness in WLANs via multiple backoff timers
53 On improving WLAN medium access control via uniform transmission cycle and performance analysis
54 Revisiting the impact of encryption on performance of IEEE 802.11 WLAN
55 Encryption vs. performance of infrastructure IEEE 802.11 WLANs
56 A high-isolation low-insertion-loss filter-integrated PIN diode antenna switch
57 An empirical study on achievable throughputs of IEEE 802.11n devices
58 A strategy to reduce the disturbance to customers who are newsletter subscribers: An ethical approach
59 Adaptive bandwidth allocation for per-station fairness on wireless access router
60 Ultra-wideband pulse generator with cascode impulse shaping circuit
61 Preserving user anonymity in context-aware location-based services: A proposed framework
62 Polite sender: A resource-saving spam email countermeasure based on sender responsibilities and recipient justifications
63 A MISO UCA beamforming dimmable LED system for indoor positioning
64 An investigation of information security as a service practice: Case study in healthcare
65 A hexagonal coverage LED-ID indoor positioning based on TDOA with extended kalman filter