ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวพร อึ้งวัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิวพร อึ้งวัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 4
2 รังสิยา นารินทร์ 4
3 วราภรณ์ บุญเชียง 4
4 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 3
5 วารุณี แก่นสุข 3
6 อำไพ ชนะกอก 3
7 จิตนธี เขนย 3
8 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 3
9 มลวิภา ศิริโหราชัย 3
10 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 3
11 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 3
12 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 3
13 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
14 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
15 เอกรัฐ บุญเชียง 2
16 บุญสม วราเอกศิริ 1
17 ณัฐณิชา อุทธโยธา 1
18 พนาวัน พรหมเผ่า 1
19 Chatchavan Janvijit 1
20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
24 Yuwayong Janvijit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน กรณีศึกษาตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระบวนวิชา 551492 การพยาบาลชุมชน 2 : การเยี่ยมบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
7 กรณีศึกษา : รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวใน ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเยี่ยมบ้านในกระบวนวิชา 551492 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาระบบสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีศึกษาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
10 การใช้นวตกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
11 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12 Development of Health Information in Community Based on Geographical information
13 การถอดบทเรียนชุดนวตกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
14 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่