ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวพร อึ้งวัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิวพร อึ้งวัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ บุญเชียง 4
2 วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 4
3 รังสิยา นารินทร์ 4
4 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 3
5 มลวิภา ศิริโหราชัย 3
6 จิตนธี เขนย 3
7 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 3
8 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 3
9 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 3
10 วารุณี แก่นสุข 3
11 อำไพ ชนะกอก 3
12 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 3
13 เอกรัฐ บุญเชียง 2
14 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
15 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
16 บุญสม วราเอกศิริ 1
17 ณัฐณิชา อุทธโยธา 1
18 พนาวัน พรหมเผ่า 1
19 Chatchavan Janvijit 1
20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
24 Yuwayong Janvijit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 3
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา
4 การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน กรณีศึกษาตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระบวนวิชา 551492 การพยาบาลชุมชน 2 : การเยี่ยมบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
8 กรณีศึกษา : รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวใน ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเยี่ยมบ้านในกระบวนวิชา 551492 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
11 วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การพัฒนาระบบสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีศึกษาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
13 การใช้นวตกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
14 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15 Development of Health Information in Community Based on Geographical information
16 การถอดบทเรียนชุดนวตกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
17 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่