ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิลปชัย สุวรรณธาดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิลปชัย สุวรรณธาตา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
3 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 3
4 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 3
5 พันธสิริ คำทูล 2
6 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 2
7 วิกรม ศุขธณี 2
8 พรรณราย ทรัพยะประภา 2
9 วันชัย บุญรอด 2
10 กิตติพงศ์ เพ็งพานิช 1
11 จรินทร์ โฮ่สกุล 1
12 ทรงศักดิ์ สร้อยแสงทอง 1
13 พิศวง เพชรคล้าย 1
14 ถาวร วรรณศิริ 1
15 พีระพงศ์ หนูพยันต์ 1
16 รจนา วงศ์สุเทพ 1
17 คณิต เขียววิชัย 1
18 พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์ 1
19 ยุพาพร ทองตั้ง 1
20 ธนากร ศรีชาพันธุ์ 1
21 อัจฉรีพร พงษ์สุพรรณ 1
22 เตชภาส มากคง 1
23 นิทัศน์ หะรินเดช 1
24 จรูญ มีสิน 1
25 หาญพล บุณยะเวชชีวิน 1
26 สุทธิกร อาภานุกูล 1
27 วรดิศ จงใจ 1
28 สถิตย์ ทองสว่าง 1
29 อิทธิพล ชมภูนุช 1
30 รุ่งระวี สมะวรรธนะ 1
31 คณิน ประยูรเกียรติ 1
32 อรุณี จิระพลังทรัพย์ 1
33 บุษบา ชมิดท์ 1
34 สมศักดิ์ จิตติมิต 1
35 สงัด กาศสนุก 1
36 พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 1
37 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
38 เดชะ พุมานนท์ 1
39 สุนทรี ศิริอังกูร 1
40 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 1
41 สุรางค์ เมรานนท์ 1
42 กฤษณะ อรุณโชติ 1
43 รวิศรา วรรธกวรกุล 1
44 เอก เกิดเต็มภูมิ 1
45 สุวิมล พิริยะปัญญา 1
46 เสาวลักษณ์ เหล่าเลิศรัตนา 1
47 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
48 ธีรวัช ใจห้าว 1
49 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
50 วรอนงค์ ยังเจริญ 1
51 อุไรวรรณ ขมวัฒนา 1
52 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
53 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
54 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
55 เกษร อุทัยเวียนกุล 1
56 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
57 ประเสริฐไชย สุขสอาด 1
58 ชนัฏฎา ยังน้อย 1
59 กนกวรรณ ผ่องแผ้ว 1
60 อมรรัตน์ ศิริพงศ์ 1
61 จิระวัชร์ นิยมใหม่ 1
62 กนก สมะวรรธนะ 1
63 ศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ 1
64 สมพงษ์ ทองอร่าม 1
65 อร่ามศรี ชูศรี 1
66 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
67 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
68 บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ 1
69 ทศวรรณ ดีสมจิตร 1
70 วิโรจน์ เจนหัตถการกิจ 1
71 ประภา คงนุ่ม 1
72 ธรรมเสถียร โรหิตเสถียร 1
73 นัยนา จันทร์ฉลอง 1
74 วารินทร์ มรรคประเสริฐ 1
75 อำนวยโชค รื่นเริง 1
76 พินิจ อุสาโห 1
77 อนุชา เงินแพทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 2
3 2556 6
4 2554 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 2
8 2541 1
9 2540 2
10 2539 7
11 2536 3
12 2535 2
13 2534 4
14 2533 3
15 2532 1
16 2531 1
17 2530 3
18 2529 1
19 2528 4
20 2525 1
21 2524 5
22 2523 2
23 2522 2
24 2516 1
25 2513 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนาคตภาพหลักสูตรพลศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
3 การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
4 อนาคตภาพหลักสูตรพลศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
6 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการนันทนาการในมหาวิทยาลัย : รูปแบบสมการโครงสร้าง
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
8 การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส
9 ผลของการฝึกเวลาปฏิกิริยาควบคู่กับการฝึกพลังระเบิดของกล้ามเนื้อที่มีต่อเวลาตอบสนองในนักกีฬาแบดมินตัน
ปี พ.ศ. 2556
10 การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานทักษะ ความเร็ว ความแข็งแรง และความอดทนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิ่ง 100 เมตรของนักวิ่งชาย อายุ 14-16 ปี
11 ผลของโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคที่มีต่อความวิตกกังวลและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนระดับมัธยมศึกษา
12 ผลของการฝึกระบำใต้น้ำควบคู่กับกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการแสดงทักษะกีฬาระบำใต้น้ำ
13 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง
14 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส
15 การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนัก กับการฝึกด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มพลังอดทนในนักกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อพัฒนาความจำและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
17 ผลของการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่มีต่ออัตมโนทัศน์และปัญหาการปรับตัวของวัยรุ่นติดยาเสพติดในสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมอง ความสามารถทางกลไกทั่วไป และความสามารถทางทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
19 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ที่มีต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักกีฬา
20 ผลของการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการเสริมด้วยเมดิซินบอล และการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2541
21 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว ในกระบวนการประมวลข่าวสาร ระหว่างนักกีฬาวอลเลย์บอลขั้นเริ่มต้นกับขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2540
22 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
23 การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
ปี พ.ศ. 2539
24 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
25 การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28
26 ผลของการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการพัฒนาทักษะยิมนาสติกลีลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
27 ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาค
28 ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
29 การเปรียบเทียบการใช้กุศโลบายเพ่งความตั้งใจของนักวิ่งมาราทอนเพศชาย ที่ประสบความสำเร็จสูง และประสบความสำเร็จต่ำ
30 ผลของการตั้งเป้าหมายที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเทนนิส
ปี พ.ศ. 2536
31 ผลของการฝึกสมาธิที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา และความเร็วเริ่มต้นในการว่ายน้ำ ของนักว่ายน้ำเยาวชนหญิง
32 การระบุสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในสถานการณ์การกีฬา ของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ปีพุทธศักราช 2536
33 ผลของการฝึกเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่มีต่อความวิตกกังวลของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2535
34 ผลของการฝึกกุศโลบายจินตนภาพที่มีต่อความสามารถในการเสริฟวอลเลย์บอล
35 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ทักษะท่าครอว์ล ที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะท่าผีเสื้อ กับการเรียนรู้ทักษะท่าผีเสื้อที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะท่าครอว์ล ในกีฬาว่ายน้ำ
ปี พ.ศ. 2534
36 ผลของการฝึกกุศโลบายห้าขั้นตอนที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิส
37 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนเทเบิลเทนนิสที่มีต่อการเรียนเทนนิส กับการเรียนแบคมินตันที่มีต่อการเรียนเทนนิส
38 การศึกษาสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
39 ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ปี พ.ศ. 2533
40 ผลของการฝึกหัดในใจภายหลังการฝึกเสริฟที่มีต่อความแม่นยำ ในการเสริฟเทนนิส
41 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างสมรรถภาพทางกาย ความสามารถทางสมอง และความเร็วในการรับรู้กับความสามารถทางกีฬาแบดมินตัน
42 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสง และเสียงแบบหลายตัวเลือกของเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่องทางกาย และเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปี พ.ศ. 2532
43 การเปรียบเทียบความสามารถทางสมองของนักกีฬาเภทต่างๆ ของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
44 ผลของการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแบบเน้นช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลายที่มีต่อความจำระยะสั้น ของลำดับทักษะการเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2530
45 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการจำทางรูปภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางทักษะในกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
46 ผลของการฝึกกุศโลบายจินตนาภาพที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะ และการนำไปใช้ในโอกาสอื่นที่สัมพันธ์กัน
47 ผลการฝึกช่วงยาวและการฝึกช่วงสั้นที่มีต่อการได้มาและการคงอยู่ ของการเรียนรู้ทักษะการทรงตัว
ปี พ.ศ. 2529
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเคลื่อนไหวทั่วไป ความสามารถทางสมอง และความสามารถทางกีฬาวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ. 2528
49 ความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬา เกี่ยวกับปัญหาการจัดและการดำเนินการในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
50 ลักษณะผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครู วิชาเอกพลศึกษา
51 การศึกษาสมรรถภาพทางกายบางประการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
52 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
53 ผลของระยะเตือนที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา และความเร็วต้นในการวิ่งระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2524
54 ความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนหญิง
55 การสร้างแบบสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลสำหรับนิสิตนักศึกษา
56 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
57 การเปรียบเทียบความสามารถทางกลไกทั่วไประหว่างนักกีฬาประเภทชุด กับนักกีฬาประเภทบุคคล ของวิทยาลัยพลศึกษา
58 สมรรถภาพทางกายของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
59 ผลของการฝึกสายตาที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลในการเรียนเทนนิส
60 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่างการเรียนโฟร์แฮนด์ ที่มีต่อการเรียนแบคแฮนด์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์ในกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2522
61 การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปัคตะกร้อสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
62 ผลของผลย้อนกลับจากครูต่อการเรียนรู้ทางกีฬาเทเบิลเทนนิส
ปี พ.ศ. 2516
63 การศึกษาปัจจัยโปรแกรมการสอนและทักษะทางกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2513
64 การใช้วิธีของแมคคลอยแบ่งรุ่นนักเรียนสำหรับกิจกรรมพลศึกษา