ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณอ่าวถ้ำใหญ่ เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง : แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของชุมชน
2 การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือใช้ของอุตสาหกรรมปลากระป๋องในอาหารผสมสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้า
3 สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด(Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2558
5 ผของความหนาแน่นและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการรอดของปลิงขาวระยะวัยรุ่นภายใต้สภาพห้องทดลอง
6 ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของประชากรหอยฝาเดียวบริเวณหาดหินของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
7 แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค Pink Line Syndrome และโรค Porites Whaite Patch Syndrome ในปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณแนวปะการังเขตน้ำติ้นของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
8 การแพร่กระจายและความสมบูรณ์ของดาวทราย (Archaster typicus) บริเวณหาดทรายเขตน้ำขึ้นน้ำลงของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
9 ผลของความหนาแน่นและระยะเวลาการขนส่งต่อการรอดของพ่อแม่พันธุ์ปลิงดำโดยการบรรจุและขนส่งแบบเปียกในสภาพห้องปฏิบัติการ
10 องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของปูเสฉวนบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
11 พฤติกรรมการกินอาหารของปูเสฉวนบกบริเวณหาดทรายของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2557
12 การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือใช้ของอุตสาหกรรมปลากระป๋องในอาหารผสมสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้า
13 ความหลากชนิด การแพร่กระจายและมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านท้องกรูด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
14 การกระจายเชิงพื้นที่ ความสมบูรณ์และขนาดของดาวทะเลในวงศ์ Oreasteridae และหอยกะพง Musculus senhousia ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
15 อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและความเค็มต่อการรอดตายของลูกปลาการ์ตูนอินเดียนและปลาการ์ตูนลายปล้องระยะวัยรุ่นจากการเพาะฟัก
16 ความหลากชนิด การแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากรกลุ่มปลิงทะเลและเม่นทะเลบริเวณหาดทราย และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2556
17 การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเล เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
18 องค์ประกอบชนิดของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
19 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยหวานมีชีวิตเชิงการค้า : ผลของความหนาแน่น อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
20 องค์ประกอบชนิดของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
21 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยหวานมีชีวิตเชิงการค้า : ผลของความหนาแน่น อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
22 การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเล เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
23 ความหลากชนิด การแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากรกลุ่มปลิงทะเลและเม่นทะเลบริเวณหาดทราย และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
24 อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและความเค็มต่อการรอดตายของลูกปลาการ์ตูนอินเดียนและปลาการ์ตูนลายปล้องระยะวัยรุ่นจากการเพาะฟัก
25 ความหลากชนิด การแพร่กระจายและมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านท้องกรูด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
26 การกระจายเชิงพื้นที่ ความสมบูรณ์และขนาดของดาวทะเลในวงศ์ Oreasteridae และหอยกะพง Musculus senhousia ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
27 สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
28 โรคปะการังบริเวณเกาะมุกต์ จังหวัดตรัง
29 ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
30 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
31 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
32 ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2554
33 อาหารผสมราคาถูก สำหรับการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น แบบความหนาแน่นต่ำ และความหนาแน่นสูงในบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลหมุนเวียนและระบบไหลผ่านตลอด
ปี พ.ศ. 2553
34 การเจริญ การรอดตายและผลผลิตของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดบนหาดโคลน บริเวณ อ.ดอนศัก จ.สุราษฎร์ธานี
35 การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหารและระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
36 การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
37 การวิจัยรูปแบบเมนูอาหารของหอยหวาน จากการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของการผลผลิตและการขยายตลาดภายในประเทศ
38 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่องสำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ /
ปี พ.ศ. 2549
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2547
40 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นจนถึงขนาดตลาดต้องการด้วยบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลแบบหมุนเวียนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์