ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริ วัฒนธีรางกูร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสิทธิผลการคัดกรองและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด 60 [เอช1 เอ็น1] ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4 การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
5 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของทันตาภิบาล ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ