ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 วันเพ็ญ กฤตผล 4
3 ทนง ทองเต็ม 2
4 ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ 2
5 เพ็ญศรี เชาวน์พันธ์สกุล 2
6 อรพิน หงวนศิริ 2
7 ดนุชา คุณพานิชกิจ 2
8 ดวงสมร อรพิทธิ์ 2
9 สุนทรี โคมิน 2
10 เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ 1
11 กาญจนา ชีวะพฤกษ์ 1
12 ศุภมาศ อุมารี 1
13 ธวัช อนุกูล 1
14 บัณฑิต วิทยาลัย 1
15 ไพโรจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ 1
16 ขำนาญ ธรรมาธิคม 1
17 นภาพร ขันธนภา 1
18 ภาษณา สรเพชญ์พิสัย 1
19 มนทพร ภู่ตระกูล 1
20 ปิยศักดิ์ ขำเดช 1
21 วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ 1
22 จันทร์เพ็ญ เตรีย์ศักดิกุล 1
23 พรพรรณ สัมพันธรัตน์ 1
24 เกษม พันธุ์ศิริ 1
25 โกวิท สุขาภิรมย์ 1
26 วรรณี อรุณรัศมีโชติ 1
27 วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา 1
28 วราภรณ์ อมราพิทักษ์ 1
29 ปกรณ์ จริงสูงเนิน 1
30 อัญชลี เหล่าธิติพงศ์ 1
31 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
32 สำรวย กิตติลาภานนท์ 1
33 อมรรัตน์ สุคนิชย์ 1
34 มานพ พงศทัต 1
35 องอาจ รังษีกาญจน์ส่อง 1
36 สถาพร กวิตานนท์ 1
37 สุภาพร ศรีสัตยากุล 1
38 พิทยาธร นิมานวรวุฒิ 1
39 สมภพ เชาวน์พันธ์สกุล 1
40 พรพิศ ไชยาวาณิชยกุล 1
41 แสง สงวนเรือง 1
42 ธีระเดช ริ้วมงคล 1
43 ดวงสมร อรพินท์ 1
44 ดวงมณี โกมารทัต 1
45 นฤมล สมิตินันทน์ 1
46 กรรณิกา บันสิทธิ์ 1
47 สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล 1
48 สายัณห์ โรหิตรัตนะ 1
49 ประคอง ลีละวงศ์ 1
50 ประสิทธิ์ กำปั่นทอง 1
51 วิไลวัลย์ ชีวะพฤกษ์ 1
52 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2536 1
3 2534 1
4 2533 1
5 2529 2
6 2528 1
7 2527 1
8 2526 4
9 2525 3
10 2524 6
11 2523 3
12 2522 8
13 2521 2
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
2 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
3 การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงแรมชั้นพิเศษในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
4 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2529
5 การพัฒนาการบริหารของการไฟฟ้านครหลวง
6 การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสาร ของการไฟฟ้านครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
7 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
8 ปัญหาการดำเนินงานโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำ กรมป่าไม้
ปี พ.ศ. 2526
9 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ระหว่าง บริษัทที่เป็นของคนไทยกับบริษัทที่มีคนต่างชาติเข้าร่วมลงทุน
10 การศึกษาการจัดการของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทย
11 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
12 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า
ปี พ.ศ. 2525
13 การศึกษาการจัดการงานบุคคลและสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
14 การศึกษาการดำเนินงานด้านการวิเคราห์อาหารและยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15 การศึกษาการจัดการสหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
16 การจัดการในส่วนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดน่าน
17 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริหารในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
18 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษาการจัดการด้านการส่งออกของธุรกิจเหมืองแร่
20 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
21 การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
22 ปัญหาในการบริหารงานฝึกอบรมแก่พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง
23 การให้ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสารเคมี ของอุตสาหกรรมผลิตถ่านไฟฉายในกรุงเทพมหานคร
24 การศึกษาปัญหาการจัดการของกลุ่มโรงงานทอกระสอบไทย
ปี พ.ศ. 2522
25 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการด้านสวัสดิการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
26 ปัญหาในการฝึกอบรมข้าราชการของกรมการปกครอง
27 ปัญหาในการฝึกข้าราชการของกรมการปกครอง
28 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงาน ของผู้บริหารระดับกลาง
29 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการด้านสวัสดิ์การระหว่างวิทยาลัยเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เฉพาะกรณีวิทยาลัยเขตนครราชสีมาและวิทยาลัยเขตขอนแก่น
30 การสำรวจความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมการปกครอง
31 ปัญหาทางด้านบุคลากรในการบริหารระเบียบและวิธีปฏิบัติการคืนภาษีอากร ของกรมศุลกากร
32 การสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้าง ของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2521
33 การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
34 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ที่มีต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศระหว่าง 2510-2514