ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 วันเพ็ญ กฤตผล 4
3 ดนุชา คุณพานิชกิจ 2
4 ทนง ทองเต็ม 2
5 ดวงสมร อรพิทธิ์ 2
6 เพ็ญศรี เชาวน์พันธ์สกุล 2
7 สุนทรี โคมิน 2
8 ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ 2
9 อรพิน หงวนศิริ 2
10 องอาจ รังษีกาญจน์ส่อง 1
11 แสง สงวนเรือง 1
12 ประคอง ลีละวงศ์ 1
13 มานพ พงศทัต 1
14 ธีระเดช ริ้วมงคล 1
15 สุภาพร ศรีสัตยากุล 1
16 ประสิทธิ์ กำปั่นทอง 1
17 สถาพร กวิตานนท์ 1
18 สำรวย กิตติลาภานนท์ 1
19 อมรรัตน์ สุคนิชย์ 1
20 ดวงสมร อรพินท์ 1
21 นฤมล สมิตินันทน์ 1
22 กรรณิกา บันสิทธิ์ 1
23 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
24 วรรณี อรุณรัศมีโชติ 1
25 ดวงมณี โกมารทัต 1
26 พรพิศ ไชยาวาณิชยกุล 1
27 สายัณห์ โรหิตรัตนะ 1
28 สุทิน อรุณวัฒนางค์กูล 1
29 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
30 วิไลวัลย์ ชีวะพฤกษ์ 1
31 วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ 1
32 เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ 1
33 กาญจนา ชีวะพฤกษ์ 1
34 บัณฑิต วิทยาลัย 1
35 ศุภมาศ อุมารี 1
36 ธวัช อนุกูล 1
37 มนทพร ภู่ตระกูล 1
38 ไพโรจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ 1
39 นภาพร ขันธนภา 1
40 ภาษณา สรเพชญ์พิสัย 1
41 ขำนาญ ธรรมาธิคม 1
42 อัญชลี เหล่าธิติพงศ์ 1
43 จันทร์เพ็ญ เตรีย์ศักดิกุล 1
44 พรพรรณ สัมพันธรัตน์ 1
45 เกษม พันธุ์ศิริ 1
46 พิทยาธร นิมานวรวุฒิ 1
47 โกวิท สุขาภิรมย์ 1
48 ปิยศักดิ์ ขำเดช 1
49 วัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา 1
50 วราภรณ์ อมราพิทักษ์ 1
51 ปกรณ์ จริงสูงเนิน 1
52 สมภพ เชาวน์พันธ์สกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2542 1
3 2538 1
4 2537 1
5 2536 1
6 2534 1
7 2533 1
8 2529 2
9 2528 1
10 2527 1
11 2526 4
12 2525 3
13 2524 6
14 2523 3
15 2522 8
16 2521 2
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
2 คุณภาพกำลังคนตามความต้องการของภาคเอกชนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2538
3 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
4 คุณภาพกำลังคนตามความต้องการของภาคเอกชนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2536
5 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
6 การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงแรมชั้นพิเศษในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
7 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2529
8 การพัฒนาการบริหารของการไฟฟ้านครหลวง
9 การประเมินผลการพัฒนาองค์การด้านการพัฒนาระบบการสื่อสาร ของการไฟฟ้านครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
11 ปัญหาการดำเนินงานโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำ กรมป่าไม้
ปี พ.ศ. 2526
12 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ระหว่าง บริษัทที่เป็นของคนไทยกับบริษัทที่มีคนต่างชาติเข้าร่วมลงทุน
13 การศึกษาการจัดการของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทย
14 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
15 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้า
ปี พ.ศ. 2525
16 การศึกษาการจัดการงานบุคคลและสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 การศึกษาการดำเนินงานด้านการวิเคราห์อาหารและยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 การศึกษาการจัดการสหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
19 การจัดการในส่วนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดน่าน
20 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริหารในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
21 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาการจัดการด้านการส่งออกของธุรกิจเหมืองแร่
23 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
24 การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
25 ปัญหาในการบริหารงานฝึกอบรมแก่พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง
26 การให้ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสารเคมี ของอุตสาหกรรมผลิตถ่านไฟฉายในกรุงเทพมหานคร
27 การศึกษาปัญหาการจัดการของกลุ่มโรงงานทอกระสอบไทย
ปี พ.ศ. 2522
28 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการด้านสวัสดิการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
29 ปัญหาในการฝึกอบรมข้าราชการของกรมการปกครอง
30 ปัญหาในการฝึกข้าราชการของกรมการปกครอง
31 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการควบคุมงาน ของผู้บริหารระดับกลาง
32 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการด้านสวัสดิ์การระหว่างวิทยาลัยเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เฉพาะกรณีวิทยาลัยเขตนครราชสีมาและวิทยาลัยเขตขอนแก่น
33 การสำรวจความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมการปกครอง
34 ปัญหาทางด้านบุคลากรในการบริหารระเบียบและวิธีปฏิบัติการคืนภาษีอากร ของกรมศุลกากร
35 การสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้าง ของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2521
36 การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
37 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ที่มีต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศระหว่าง 2510-2514
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย