ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติ ลิ่มสกุล 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 3
3 ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2
4 ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 2
5 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
6 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 2
7 กัลยาณี คูณมี 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 สามารถ เจียสกุล 2
10 พุทธกาล รัชธร 2
11 อิศรา ศานติศาสน์ 1
12 ศิริมา บุนนาค 1
13 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
14 มณีศรี พันธุลาภ 1
15 แสงสันต์ พานิช 1
16 อาคม ใจเหล็ก 1
17 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
18 ประธาน อารีพล 1
19 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
20 พลพัธน์ โคตรจรัส 1
21 สุภาพ เดชะรินทร์ 1
22 วิรัตน์ กระแสฉัตร 1
23 นิยะดา อภิชาติกาญจนากุล 1
24 วิรัช กระแสรฉัตร 1
25 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
26 พีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย 1
27 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 1
29 กุลภรณ์ อันนานนท์ 1
30 วันชัย มีชาติ 1
31 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
32 ทศพร วิมลเก็จ 1
33 วิชัย เอกพลากร 1
34 สุรัช จะยะสกุล 1
35 วลัญช์ ธาราชมภู 1
36 ชัชชัย ทวีทรัพย์ 1
37 ธเนศ มหัทธนาลัย 1
38 นันทศักดิ์ มะลิลา 1
39 อัญชลี สงวนตระกูล 1
40 นิพา ศรีช้าง 1
41 จรัส สุวรรณมาลา 1
42 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
43 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
44 อมรา พงศาพิชญ์ 1
45 สุริชัย หวันแก้ว 1
46 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
47 อุทัย บุญประเสริฐ 1
48 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2539 2
11 2537 1
12 2535 1
13 2530 1
14 2529 1
15 2527 1
16 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัย
5 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประหยัดต่อขนาดของการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
9 ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ปี พ.ศ. 2543
10 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการปรับปรุงพันธ์พริกให้ต้านทานไวรัส
ปี พ.ศ. 2539
11 ประสิทธิผลของเครื่องมือทางการเงินเพื่อควบคุมเป้าหมาย ของระบบเศรษฐกิจ
12 ผลกระทบของค่าใช้จ่ายภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่อรายได้ต่อหัว ในระดับภาคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
13 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
14 การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค
ปี พ.ศ. 2530
15 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
16 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2527
17 การวิเคราะห์ทางสถิติในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการไปทำงานต่างถิ่น