ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติ ลิ่มสกุล 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 3
3 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
4 ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2
5 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 2
8 สามารถ เจียสกุล 2
9 พุทธกาล รัชธร 2
10 กัลยาณี คูณมี 2
11 วิชัย เอกพลากร 1
12 นิพา ศรีช้าง 1
13 ทศพร วิมลเก็จ 1
14 อัญชลี สงวนตระกูล 1
15 สุรัช จะยะสกุล 1
16 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
17 นันทศักดิ์ มะลิลา 1
18 วลัญช์ ธาราชมภู 1
19 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
20 จรัส สุวรรณมาลา 1
21 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
22 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
23 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
24 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
25 ธเนศ มหัทธนาลัย 1
26 สุริชัย หวันแก้ว 1
27 วันชัย มีชาติ 1
28 อมรา พงศาพิชญ์ 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 พลพัธน์ โคตรจรัส 1
31 อิศรา ศานติศาสน์ 1
32 มณีศรี พันธุลาภ 1
33 ศิริมา บุนนาค 1
34 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
35 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
36 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
37 ประธาน อารีพล 1
38 แสงสันต์ พานิช 1
39 อาคม ใจเหล็ก 1
40 กุลภรณ์ อันนานนท์ 1
41 สุภาพ เดชะรินทร์ 1
42 วิรัตน์ กระแสฉัตร 1
43 นิยะดา อภิชาติกาญจนากุล 1
44 วิรัช กระแสรฉัตร 1
45 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 1
46 พีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย 1
47 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
48 ชัชชัย ทวีทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 4
5 2550 5
6 2548 2
7 2547 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 2
11 2539 3
12 2537 2
13 2536 2
14 2535 1
15 2530 1
16 2529 1
17 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัย
6 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย
7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย
8 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
10 การทบทวนโปรแกรมการรักษาแบบใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีประสิทธิภาพสูง (National ART Programme) ของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์
11 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
12 แนวทางการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปิดรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2548
14 ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย
15 แนวทางการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปิดรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประหยัดต่อขนาดของการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
17 ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ปี พ.ศ. 2543
18 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการปรับปรุงพันธ์พริกให้ต้านทานไวรัส
ปี พ.ศ. 2542
19 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่ง สำหรับประเทศไทย
20 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2539
21 ประสิทธิผลของเครื่องมือทางการเงินเพื่อควบคุมเป้าหมาย ของระบบเศรษฐกิจ
22 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย
23 ผลกระทบของค่าใช้จ่ายภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่อรายได้ต่อหัว ในระดับภาคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
24 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
25 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
26 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่งสำหรับประเทศไทย
27 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2535
28 การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค
ปี พ.ศ. 2530
29 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
30 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2527
31 การวิเคราะห์ทางสถิติในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการไปทำงานต่างถิ่น