ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเพ็ญ จริเกษม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 30
2 ภูษิตา วรรณิสสร 24
3 สิน ตั้งสถิรภักดี 15
4 ไสว นาคาแก้ว 15
5 กฤติยา ทิสยากร 15
6 ปพิชญา กองจินดา 14
7 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 14
8 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 14
9 อนวัช สุวรรณกุล 14
10 คนึงนิจ บุศราคำ 14
11 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 12
12 โสภณ สิริศรัทธา 11
13 เตือนตา เสมาทอง 8
14 สายันต์ ตันพานิช 6
15 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
16 วรรณี คูสำราญ 4
17 วิไลพร แช่มช้าง 4
18 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
19 อุบล ฤกษ์อ่ำ 4
20 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 4
21 ศศิธร วสุวัต 4
22 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
23 สายพิณ แสงหิรัญ 4
24 ปราณี นันทศรี 4
25 ฉันทรา พูนศิริ 4
26 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
27 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 3
28 บวร ตันติวรชัย 3
29 มนตรี แก้วดวง 3
30 จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 3
31 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 3
32 ประยุทธ กาวิละเวส 3
33 วิเซ็น ดวงสา 3
34 ศรินทิพย์ หมื่นแสน 3
35 สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา 3
36 เรวัตร จินดาเจี่ย 3
37 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 3
38 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 3
39 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 1
40 วิภาพร พัฒน์เวช 1
41 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
42 จรัส ทิสยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 3
7 2542 1
8 2536 1
9 2534 1
10 2531 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2556
4 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
5 วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยพัฒนายารักษาแผลในช่องปากจากไพล
ปี พ.ศ. 2552
7 วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
8 วิจัยและพัฒนายาสมุนไพรปรับสมดุลเสริมความจำสำหรับโรคอัลไซเมอร์จากพืชสมุนไพรไทย
9 การวิจัยและพัฒนายาทารักษาแผลในช่องปากจากไพล
ปี พ.ศ. 2551
10 วิจัยพัฒนาเวชสำอางทำความสะอาดผิวและเส้นผมจากเมล็ดชา
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
12 การวิจัยและพัฒนายารักษาแผลในช่องปากจากไพล
13 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางทำความสะอาดผิวและเส้นผมจากเมล็ดชา
ปี พ.ศ. 2542
14 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสารต้านไวรัสเริมจากแป๊ะตำปึง
ปี พ.ศ. 2536
15 การวิจัยสำรวจ ประสิทธิภาพ Spermicide ของสมุนไพรไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาคุมกำเนิด
ปี พ.ศ. 2534
16 การวิจัยสำรวจประสิทธิภาพ Spermicide ของยาสมุนไพรไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาคุมกำเนิด
ปี พ.ศ. 2531
17 การวิจัยสำรวจประสิทธิภาพ Spermicide ของยาสมุนไพรไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาคุมกำเนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การวิจัยสำรวจ ประสิทธิภาพ Spermicide ของสมุนไพรไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาคุมกำเนิด