ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเดช สุชีวะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปองสิน วิเศษศิริ 29
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 19
3 โชติกา ภาษีผล 9
4 สุกัญญรัตน์ คงงาม 6
5 ภัทราวดี มากมี 6
6 ใจทิพย์ ณ สงขลา 5
7 บุญมี เณรยอด 5
8 ณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค 5
9 ปิยะธิดา ทองอร่าม 5
10 รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ 4
11 ก้องเกียรติ บุญเสริม 4
12 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
13 สร้อยสน สกลรักษ์ 4
14 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 3
15 ปรารถนา พลอภิชาติ 3
16 จิรดา วุฑฒยากร 3
17 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 3
18 ปรเมษฐ์ โมลี 2
19 วิชญา ผิวคำ 2
20 ศุภมาส เจือกโว้น 2
21 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
22 ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ 2
23 วุฒิชัย เนียมเทศ 2
24 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2
25 นัยฬาจิต อบเหลือง 2
26 อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ 2
27 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 2
28 วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด 2
29 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 2
30 นงลักษณ์ กำจัดภัย 2
31 สุรีพร อนุศาสนนันท์ 1
32 นพรุจ ศักดิ์ศิริ 1
33 วิชิต เทพประสิทธิ์ 1
34 สุกัญญา แช่มช้อย 1
35 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 1
36 มัณฑนา ชูไกรไทย 1
37 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 1
38 พินดา วราสุนันท์ 1
39 พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ 1
40 สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ 1
41 ไกรษี ตุนา 1
42 ประสงค์ กัลยาณะธรรม 1
43 สิรินันท์ ศรีวีระสกุล 1
44 นรีรักษ์ ทองสะอาด 1
45 ฉัตรลดา พุทธรักษา 1
46 ภัทราพร อมรไชย 1
47 ชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์ 1
48 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
49 กุลรตี พันธุ์แฉล้ม 1
50 อานุภาพ กำแหงหาญ 1
51 วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ 1
52 ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช 1
53 ปองสิน วิเศษศิริ 1
54 รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว 1
55 ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 1
56 สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ 1
57 ประนอม พันธ์ไสว 1
58 จอมทัพ ขวัญราช 1
59 ศิระ อุดมรัตน์ 1
60 กัลยา ไผ่เกาะ 1
61 สำราญ สิริภคมงคล 1
62 กฤษณา ปลื้มรัมย์ 1
63 สมพงษ์ ปั้นหุ่น 1
64 จอย ทองกล่อมสี 1
65 คำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์ 1
66 อรอนงค์ วิสาสะ 1
67 สนธิรัก เทพเรณู 1
68 วิชัย แสงศรี 1
69 รัตนา พุ่มไพศาล 1
70 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
71 ชนาธิป ทุ้ยแป 1
72 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
73 กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 1
74 พูนภัทรา พูลผล 1
75 อัญชลี คนหมั่น 1
76 วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์ 1
77 วิยดา เหล่มตระกูล 1
78 กาญจนา ค้ายาดี 1
79 สุภาพร จันทร์ดอกไม้ 1
80 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ 1
81 วันวิสาข์ แสงประชุม, 2521- 1
82 วีระวัฒน์ อุทัยร้ตน์ 1
83 รุจา รอดเข็ม 1
84 กมลทิพย์ ทองกำแหง 1
85 ภูฟ้า เสวกพันธ์ 1
86 พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล 1
87 สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ 1
88 นิตยา โอบอ้อม 1
89 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
90 สุทิศา นามเหลา 1
91 ฐิติพร กรัยวิเชียร 1
92 ธีรยุทธ ภูเขา 1
93 กรวิกา ฉินนานนท์ 1
94 เฉลิมฤทธิ์ แกล้วกล้าหาญ 1
95 นันทริก เทียมพิทักษ์ 1
96 ศิริประภา ษรจันทร์ศรี 1
97 วิเรขา ปัญจมานนท์ 1
98 อาทิตยา ดวงมณี 1
99 พัชรินทร์ แซ่แฮ่ 1
100 รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ 1
101 ธวัช กรุดมณี 1
102 เพ็ญวรา ชูประวัติ 1
103 ภัทริยา ชาติพุดซา 1
104 อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ 1
105 ภูริต วาจาบัณฑิตย์ 1
106 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
108 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
109 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
110 ฐานันดร์ อากาศโชติ 1
111 ศจี จิระโร 1
112 ก้องเกียรติ หิรัญเกิด 1
113 ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง 1
114 จรัสโฉม ชมภูมิ่ง 1
115 ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์ 1
116 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 1
117 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 1
118 เกศกนก ณ พัทลุง 1
119 บุญสม ศรีศักดา 1
120 เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ 1
121 ปิยะพร ป้อมเกษตร์ 1
122 พูลย์ชัย ยาวิราช 1
123 ชนิชา ชัยภูมิธนโชค 1
124 วีรภัทร ภัทรกุล 1
125 จุฑา ธรรมชาติ 1
126 ขจี พงศธรวิบูลย์ 1
127 ฌาน คณาสารสมบัติ 1
128 เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ 1
129 เพ็ญศรี แสวงเจริญ 1
130 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
131 ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ 1
132 วนิดา ดีแป้น 1
133 วีณา อ่องแสงคุณ 1
134 ปรางทิพย์ นวลใหม่ 1
135 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
136 สุกัญญา จันทวาลย์ 1
137 จุฬาพร กระเทศ 1
138 ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 7
3 2557 5
4 2556 10
5 2555 7
6 2554 8
7 2553 18
8 2552 23
9 2551 8
10 2550 11
11 2549 10
12 2548 2
13 2547 9
14 2546 4
15 2545 2
16 2544 2
17 2543 2
18 2542 1
19 2541 2
20 2540 4
21 2539 4
22 2537 1
23 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลัง
2 การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพค
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
5 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินสำหรับอาจารย์พยาบาล
6 การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสำหรับพยาบาลวิชาชีพ:การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง
7 กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมเพื่อนำไปสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การใช้วิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ
8 รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
9 การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการสืบสอบแบบแนะแนวทาง
ปี พ.ศ. 2557
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน
11 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
12 การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบสาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ตามกรอบสมรรถนะของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21
13 ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม
14 การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
15 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสำหรับประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
16 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยการเสริมพลังอำนาจผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
17 การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี
19 การพัฒนาคู่มือการสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาโดยใช้โมเดลข้อสอบและวิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ
20 การสร้างโมเดลการตอบสนองรายข้อแบบพหุมิติ พหุระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครู
21 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบหลักฐานเชิงประจักษ์
22 การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย
23 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับประเทศไทย
24 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2555
25 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ
26 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล
27 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
28 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยโดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
29 การวิเคราะห์ระบบการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ : กรณีศึกษาโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก
30 การพัฒนามโนทัศน์ของครูด้านการใช้โปรไฟล์นักเรียนเพื่อการทำวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผล
31 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ
ปี พ.ศ. 2554
32 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและลำดับข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์
33 การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบของครูประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์
34 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพ
35 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
36 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก
37 การพัฒนาระบบการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแนวคิด การประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
38 การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
39 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2553
40 โมเดลเชิงสาเหตุของความลังเลใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
41 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครู สำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
43 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
44 การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
45 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา
46 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
47 เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี
48 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย
49 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
50 การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
51 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
52 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนาสันติพิสัยของนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
53 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
54 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
55 การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
56 โมเดลเชิงสาเหตุของความลังเลใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
57 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
58 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
59 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน
60 การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม
61 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
63 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
65 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
66 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบปรับเหมาะการเรียนแบบปฏิบัตจริง ตามวิธีการคอนสตรัคติวิสต์สำหรับข้าราชการ กระทรวงพลังงาน
67 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
68 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
69 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
70 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน
72 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
73 การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม
76 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ /
77 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
79 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ปี พ.ศ. 2551
81 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
82 การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียน
83 การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนามาตรวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
84 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
85 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
86 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ ของการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
87 การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนามาตรวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
88 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพนักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2550
89 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
90 การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 การพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
93 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
94 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการนำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 การเปรียบเทียบคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานระหว่างวิธีแองกอฟที่ได้รับการปรับปรุงกับวิธีบุ๊คมาร์ค
96 การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
97 การศึกษาความยั่งยืนของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน : การศึกษาแบบข้ามกรณีโรงเรียนต้นแบบ
98 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน ที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 การพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
100 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการนำผลการประเมินภายนอกไปใช้ และการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
102 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
103 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี้ยงดูเด็ก
104 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
105 การพัฒนารูปแบบการประเมินองค์การแบบสมดุลสำหรับโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
106 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
107 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้แบบสอบอัตนัยในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
109 การพัฒนารูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2548
110 การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2547
112 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล
113 การพัฒนาโมเดลความผูกพันต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชน
114 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา
115 การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย
116 การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย
117 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดวิจารณญาณ
118 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
119 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
120 ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
121 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
122 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมด้านบทบาททางวิชาการ
123 ชุดเครื่องมือวินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
124 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
125 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสามารถของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การวิเคราะห์กลุ่มแฝงของครู ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
126 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบเลือกตอบ
ปี พ.ศ. 2544
127 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส
128 การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
129 การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนาย
130 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
131 Nonlinear regression
ปี พ.ศ. 2541
132 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบความรอบรู้ตามจุดประสงค์ในการคิดคำนวณพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
133 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"
ปี พ.ศ. 2540
134 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที
135 การทดสอบโมเดลความพึงพอใจในการทำวิจัยของมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136 การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน
137 ผลของการใช้หัวเรื่องต่างกันในแบบสอบเลือกตอบต่อคะแนนสอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถต่างกัน
ปี พ.ศ. 2539
138 การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์กลุ่ม ในการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ที่มีลักษณะมุ่งตนและมุ่งงาน
139 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก : แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย
140 โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาค และการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
141 การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้างและความคงที่ในการตอบ ระหว่างมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ทที่มีความเข้มของข้อความต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
142 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยสำหรับตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์