ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญนภา ดีชัยยะ 5
2 ประโยชน์ เจริญสุข 5
3 สุริยา วีรวงศ์ 5
4 อมรา พงศาพิชญ์ 5
5 อเนกพล เกื้อมา 3
6 นฤมล อรุโณทัย 3
7 นภัส กอร์ดอน 3
8 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 3
9 กอบกุล สามัคคี 3
10 นฤมล บรรจงจิตร์ 3
11 มนัส วณิชชานนท์ 2
12 ศิริพร รัศมีมณฑล 2
13 อณสว์ ยี่สุดี 2
14 อุ่นเรือน เด็กน้อย 2
15 มณี ศรีสมุทร 2
16 สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง 2
17 วาสนา ยอดสลุง 2
18 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 2
19 ชัยวัฒน์ โพธิพงศา 2
20 กมล ส่งวัฒนา 2
21 สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ 2
22 วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ 2
23 กฤช เอี่ยมฐานนท์ 2
24 Unruan Thogyoosook 1
25 Surangrut Jumnianpol 1
26 Chulalongkorn University. Social Research Institute 1
27 พินิจ ลาภธนานนท์ 1
28 Sirichet Sangkaman 1
29 ดวงแก้ว จันทร์สระแก้ว 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
32 คนางค์ จิรภัตตานนท์ 1
33 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
34 สุธาวรรณ เทพอารักษ์ 1
35 สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล 1
36 Anagpon Kuama 1
37 เอนกพล เกื้อมา 1
38 อุ่นเรือน ทองอยู่สุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2550 8
5 2549 4
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 1
11 2542 1
12 2541 1
13 2538 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
ปี พ.ศ. 2552
3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในฐานะบรรทัดฐานทางสังคมในบริบทโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5 รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี
6 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ในฐานะบรรทัดฐานทางสังคมในบริบทโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปี พ.ศ. 2550
7 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
8 การพัฒนาระบบระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
9 โครงการระบบคุ้มครองและสร้างความมั่นคงสำหรับแรงงานนอกระบบ
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
11 การศึกษาระบบคุ้มครองและสร้างความมั่นคงสำหรับแรงงานนอกระบบ
12 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
13 ทุนทางสังคมกับภาวะผู้นำ
14 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน
17 บทบาทผู้นำกับการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในทัศนะของสมาชิกกลุ่ม : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
18 ทุนทางสังคมกับภาวะผู้นำ
ปี พ.ศ. 2547
19 ความต้องการด้านสารสนเทศของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
20 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
21 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
22 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ปี พ.ศ. 2545
23 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
24 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
25 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
26 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2542
27 ผลกระทบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน กรณีศึกษาการพัฒนากำลังคน เพื่อความสามารถแข่งขันใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2541
28 ผลกระทบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน กรณีศึกษาการพัฒนากำลังคนเพื่อความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
29 ผลกระทบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน กรณีศึกษาการพัฒนากำลังคนเพื่อความสามารถแข่งขันใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี