ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริสุข นาคะเสนีย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2552 2
7 2551 1
8 2535 2
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนริมแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อการท่องเที่ยวและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสังคมที่เน้นผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ
4 ผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสังคมที่เน้นผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
5 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2554
6 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่เข้าเรียนโดยวิธีโควต้ากับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2551
9 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2535
10 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา 3 การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
11 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ ต่อวิชาสังคมศึกษา 3 การรับรู้ของนักศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล