ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวุฒิ สุขขี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 16
2 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 8
3 มิ่งขวัญ ม่วงมณี 8
4 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 5
5 สุนีย์ จันทร์สกาว 4
6 พิชญา มังกรอัศวกุล 4
7 ศิริพร โอโกโนกิ 4
8 จุติตรา รถนะมโน 4
9 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 3
10 โสระยา ร่วมรังษี 3
11 ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ 2
12 วนิดา ศรีไพโรจน์ธิกูล 2
13 สมพร ภูติยานันต์ 2
14 จีรเดช มโนสร้อย 2
15 พรทิพา พิชา 2
16 อรัญญา มโนสร้อย 2
17 มุกดา สิทธิคง 2
18 ชยารพ สุพรรณชาติ 2
19 วัชราภรณ์ ทศพร 2
20 ประไพ ศิวโมกษธรรม 2
21 รัตนา อัมไพรวรรณ 2
22 ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล 2
23 สุพรรณ อินยาวิเลิศ 2
24 Lersilp S. 1
25 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1
26 สุทัศน์ สุระวัง 1
27 Pongsaksri M. 1
28 พาณี ศิริสะอาด 1
29 Siriphron Rotarayanont 1
30 Panagiotis Madesis 1
31 Khukrit Osathanunkul 1
32 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
33 Srisulak Dheeranupattana 1
34 Maslin Osathanunkul 1
35 ชูศรี ไตรสนธิ 1
36 รัชชุพร สุขสถาน 1
37 จามจุรี โสตถิกุล 1
38 คมกฤตย์ ชมสุวรรณ 1
39 ณรงค์ มั่งคั่ง 1
40 Krittapak Horcharoen 1
41 Prasit Tharavichitkul, 1
42 พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ 1
43 อังคณา อินตา 1
44 ชัยวัฒน์ จาติเสถียร 1
45 Sumalee Pruksakorn, 1
46 ปูชนีย์ กอบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2547 1
6 2546 1
7 2544 1
8 2539 1
9 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Development and Reliability of the Basic Skill Assessment Tool for Adolescents with Autism Spectrum Disorder
2 Evaluation of suitable DNA regions for molecular identification of high value medicinal plants in genus Kaempferia
ปี พ.ศ. 2558
3 ฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคปริทันต์ของสารสกัดพืชสกุลเปราะ
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย จังหวัดลำพูน
5 การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และการเกษตรจากความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
7 การใช้ประโยชน์ทางด้านชีวภาพจากจุลินทรีย์บางชนิดที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
8 Inhibitory Activivty of Lactobacillus Against the Extended - spectrum β - lactamase Producing Uropathogenic Enterbaciaceac
ปี พ.ศ. 2552
9 นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
10 ผลของระยะเวลาและอุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษาและการปรับสภาพ ที่มีต่อคุณภาพของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป
11 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ตามค่าตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2547
12 หญ้าแฝก : เศรษฐกิจที่พอเพียงกับการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2546
13 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของน้ำมันอะโรมาติกสกัดจากสมุนไพรไทยในการต้านเซลล์มะเร็ง และเชื้อราก่อโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2544
14 การตรวจสอบคุณลักษณะ และพัฒนาเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากช่องปากที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ และย่อยสลายเดกซ์แตรน
ปี พ.ศ. 2539
15 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการเกิดไมโครนิวเครียส และผลการยับยั้งเซลล์มะเร็งของชาท้องถิ่น