ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวัฒนา บัญชรทวกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นเรศร์ จันทน์ขาว 9
2 วีระชัย บัญชรเทวกุล 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
4 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 4
5 กาญจนา กิติดี 4
6 สุภัทร ภัทรกิจโสภณ 2
7 วิจักษณ์ คุปตะเวทิน 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 เหมือนฝัน เอี่ยมศิริ 2
10 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 1
11 สุชีรา ธัญญรักษ์ 1
12 อรชา โนนตา 1
13 วิทิต ผึ่งกัน 1
14 อุรฉัตร กิตติกุล 1
15 รัตติยาธร ตรุระจิตต์ 1
16 สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ 1
17 ไม่มีข้อมูล 1
18 ขวัญชนก จันทร์สว่าง 1
19 ธัชชัย สุมิตร 1
20 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
21 สุรางค์รัตน์ ต้นหลุบเลา 1
22 ธัญจิรา บุญพิชญาภา 1
23 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
24 สัมฤทธิ์ เกิดแก้ว 1
25 สราวุฒิ พรหมเมศร 1
26 วัฒนา พุ่มมะลิ 1
27 ณัฏฐ์ธน โยคจักษุศรี 1
28 สมยศ ศรีสถิตย์ 1
29 ฐมาพร พลอยกระโทก 1
30 สุพิชชา จันทรโยธา 1
31 ณัฐพร ตันทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 1
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2542 1
14 2540 1
15 2538 3
16 2536 3
17 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14
ปี พ.ศ. 2556
2 การกราฟต์ไกลซิดิลเมทาไคลเลตและไคโตซานบนผ้าฝ้ายด้วยการฉายรังสี
3 การกราฟต์ไกลซิดิลเมทาคริเลตบนผ้าไหมด้วยการฉายรังสีและตกแต่งด้วยสารหน่วงไฟ
4 การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
5 การเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูรีเทนอคริเลทสำหรับเคลือบผิวเหล็กด้วยอิเล็กตรอนบีมเคียวริง
6 การเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูรีเทนอคริเลทสำหรับเคลือบผิวเหล็กด้วยอิเล็กตรอนบีมเคียวริง
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์สำหรับจำแนกประเภทของเหลวในภาชนะปิด
8 การผลิตน้ำตาลจากฐานดอกและต้นทานตะวันโดยการไฮโดรไลซ์ด้วยกรดและการฉายรังสีแกมมาร่วมกับกรด
9 การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
10 การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาฟิล์มบางวัดปริมาณรังสีแกมมาโดยใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ร่วมกับสีจากใบผีเสี้อราตรีและครั่ง
ปี พ.ศ. 2551
12 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
13 การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าเนเปียร์ยักษ์ หญ้าแพนโกล่าและหญ้ารูซี่ โดยใช้กรดซัลฟูริกและการฉายรังสีแกมมาร่วมกับกรดซัลฟูริก
14 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าว และชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น สำหรับผลิตเอทานอล
15 การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าเนเปียร์ยักษ์ หญ้าแพนโกล่าและหญ้ารูซี่ โดยใช้กรดซัลฟูริกและการฉายรังสีแกมมาร่วมกับกรดซัลฟูริก
ปี พ.ศ. 2550
16 การผลิตน้ำตาลกลูโคสจากมันสำปะหลังโดยการฉายรังสีแกมมตามด้วยการย่อยสลายด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2548
17 วัสดุเชิงประกอบที่ทำจากผงใบสับปะรดและสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอลล์
18 การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี
ปี พ.ศ. 2547
19 การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใช้การฉายรังสีแกมมาร่วมกับกรดซัลฟูริก
20 ผลของรังสีแกมมาและรังสีแกมมาร่วมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์และยูเรีย ต่อการย่อยสลายโมเลกุลของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรบางชนิด
ปี พ.ศ. 2546
21 การพัฒนาฟิล์มวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ผสมสีย้อมธรรมชาติสกัดจากพืช
ปี พ.ศ. 2545
22 วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้
ปี พ.ศ. 2544
23 การย่อยสลายโมเลกุลของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการฉายรังสีแกมมาร่วมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์/ยูเรีย
ปี พ.ศ. 2542
24 การพัฒนาเทคนิคเพื่อหาปริมาณเรดอน-222 ในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2540
25 การพัฒนาระบบวัดเทอร์มัลนิวตรอนฟลักซ์โดยใช้ท่อนำแสงเคลือบปลาย ด้วยซินทิลเลเตอร์
ปี พ.ศ. 2538
26 การพัฒนาฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) เพื่อการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
27 การพัฒนาแผ่นฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์-เมทีลีนบลู สำหรับการวัดรังสีปริมาณสูง
28 การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2536
29 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
30 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
31 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนัก โดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์สำหรับจำแนกประเภทของเหลวในภาชนะปิด