ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 อังคณา แก้วคำหา 5
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 3
6 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 3
7 นพนันท์ ตาปนานนท์ 3
8 อทิตยา แก้วพิลา 2
9 สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ 2
10 พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2
11 อุรฉัตร อร่ามทอง 2
12 โดวัล, เดวิด 2
13 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
14 เบคเลย์, แจคลีน 1
15 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
16 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
17 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
18 วันวิสาข์ เรืองสนาม 1
19 นวพันธุ์ นาคบรรพ์ 1
20 มาราวิลลา, คริสติน 1
21 สุรพล สุดารา 1
22 โมซินโก, หลุยส์ 1
23 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 1
24 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
25 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
26 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
27 ฮวง, วินิตา 1
28 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
29 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
30 อรไท อุ่นสกุล 1
31 พรสถิตย์ ศรีเมือง 1
32 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
33 นิวัตร ชูสมุทร 1
34 ดวงกมล ชัยมงคล 1
35 วศินี เหลืองงามละออ 1
36 วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ 1
37 ธิดารัตน์ คำคง 1
38 อัสรีน่า แก้วดำ 1
39 มานพ พงศทัต 1
40 ชัยพร โฉมศรี 1
41 ยุทธนา พยุยงค์ 1
42 เกรียงไกร จิวะราพงศ์ 1
43 ชนัดดา อยู่สุวรรณ 1
44 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
45 ทิวา ศุภจรรยา 1
46 ธนัช สุขวิมลเสรี 1
47 วรนุช จำปานิล 1
48 ชัยชนะ แสงสว่าง 1
49 บุญชัย แซ่โง้ว 1
50 วันชัย มงคลประดิษฐ 1
51 กรพินธุ์ สุขอนันต์ 1
52 ถิ่น หงษ์ทอง 1
53 อาทิตย์ ศิริสลุง 1
54 ณัฐนันท์ โรจนบุรานนท์ 1
55 วิรินทร์ เตชะปณิต 1
56 วรัญญา แตรวิจิตร 1
57 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
58 วิภาวี ฟักสุขจิตต์ 1
59 วิลาวรรณ ทองย้อย 1
60 โสรัจ สายบัว 1
61 ลักษณา ชาวสวน 1
62 โสมวิภา โยธะพันธุ์ 1
63 วลัยลักษณ์ พฤกษาทร 1
64 สยาม ค้าสุวรรณ 1
65 สุวิชชา หย่องฮวย 1
66 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
67 พงศธร เนตรวิเชียร 1
68 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
69 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
70 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 1
71 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
72 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
73 นิรมล กุลศรีสมบัติ 1
74 chapple@berkeley.edu 1
75 แชพเพิล,คาเร็น 1
76 พิศมัย ขนบดี 1
77 มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย 1
78 อังสนา บุณโยภาส 1
79 ปัฐมา ชูประเสริฐ 1
80 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 3
15 2543 1
16 2540 3
17 2539 2
18 2538 2
19 2536 2
20 2534 1
21 2533 1
22 2526 2
23 2522 1
24 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วัดเซนต์ปอล:อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
3 ระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบและการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยนักพัฒนาชุมชนและนิสิตอาสา
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2555
5 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
6 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่
7 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองน่าน
8 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
ปี พ.ศ. 2554
9 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดินชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2553
11 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2551
13 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
14 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
15 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
16 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
17 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
18 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
20 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2548
21 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์
22 แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
23 การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
24 รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
25 ศักยภาพการใช้ที่ดินพื้นที่ด้านใต้ของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
26 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
27 การวางแผนพัฒนาพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
28 แนวทางการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
29 แนวทางการจัดการการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง
30 แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษา เมืองมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2544
31 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหม่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
32 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณฟื้นที่ตอนล่างของจังหวัดชุมพร
33 แนวทางการปรับปรุงการกำหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) : กรณีศึกษาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออก
ปี พ.ศ. 2543
34 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพิษณุโลกเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2540
35 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
36 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
37 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
38 กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
39 การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ
ปี พ.ศ. 2538
40 ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
41 แนวทางการใช้พืชพรรณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ปี พ.ศ. 2536
42 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัย ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
43 แนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองพัทยา กับข้อจำกัดการให้บริการน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2534
44 วิวัฒนาการของย่านอุตสาหกรรมพระประแดงและแนวทางพัฒนา
ปี พ.ศ. 2533
45 การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2526
46 ประวัติปัญหาสภาวะแวดล้อมในสมัยรัตนโกสินทร์
47 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแลัว : ศึกษากรณีอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2522
48 การศึกษาและบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของย่านอุตสาหกรรมในเขตสุขาภิบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ