ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 อังคณา แก้วคำหา 5
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 3
6 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 3
7 นพนันท์ ตาปนานนท์ 3
8 อุรฉัตร อร่ามทอง 2
9 อทิตยา แก้วพิลา 2
10 สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ 2
11 โดวัล, เดวิด 2
12 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
13 พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2
14 อัสรีน่า แก้วดำ 1
15 มานพ พงศทัต 1
16 นิวัตร ชูสมุทร 1
17 พรสถิตย์ ศรีเมือง 1
18 วศินี เหลืองงามละออ 1
19 ดวงกมล ชัยมงคล 1
20 อรไท อุ่นสกุล 1
21 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
22 ธนัช สุขวิมลเสรี 1
23 ธิดารัตน์ คำคง 1
24 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 1
25 ยุทธนา พยุยงค์ 1
26 ชัยพร โฉมศรี 1
27 ชนัดดา อยู่สุวรรณ 1
28 เกรียงไกร จิวะราพงศ์ 1
29 ทิวา ศุภจรรยา 1
30 ลักษณา ชาวสวน 1
31 ชัยชนะ แสงสว่าง 1
32 บุญชัย แซ่โง้ว 1
33 วันชัย มงคลประดิษฐ 1
34 กรพินธุ์ สุขอนันต์ 1
35 ถิ่น หงษ์ทอง 1
36 อาทิตย์ ศิริสลุง 1
37 ณัฐนันท์ โรจนบุรานนท์ 1
38 วิรินทร์ เตชะปณิต 1
39 วรัญญา แตรวิจิตร 1
40 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
41 วิภาวี ฟักสุขจิตต์ 1
42 วิลาวรรณ ทองย้อย 1
43 โสรัจ สายบัว 1
44 วันวิสาข์ เรืองสนาม 1
45 โสมวิภา โยธะพันธุ์ 1
46 วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ 1
47 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
48 พงศธร เนตรวิเชียร 1
49 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
50 นิรมล กุลศรีสมบัติ 1
51 วรนุช จำปานิล 1
52 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
53 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
54 สุวิชชา หย่องฮวย 1
55 อังสนา บุณโยภาส 1
56 ปัฐมา ชูประเสริฐ 1
57 สยาม ค้าสุวรรณ 1
58 วลัยลักษณ์ พฤกษาทร 1
59 แชพเพิล,คาเร็น 1
60 chapple@berkeley.edu 1
61 มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย 1
62 พิศมัย ขนบดี 1
63 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
64 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
65 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
66 มาราวิลลา, คริสติน 1
67 ฮวง, วินิตา 1
68 เบคเลย์, แจคลีน 1
69 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
70 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
71 สุรพล สุดารา 1
72 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
73 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
74 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
75 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 1
76 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
77 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
78 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
79 โมซินโก, หลุยส์ 1
80 นวพันธุ์ นาคบรรพ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 4
10 2549 2
11 2548 2
12 2547 3
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 3
16 2543 1
17 2542 1
18 2540 3
19 2539 2
20 2538 3
21 2536 2
22 2534 1
23 2533 1
24 2526 2
25 2522 1
26 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วัดเซนต์ปอล:อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
3 ระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบและการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยนักพัฒนาชุมชนและนิสิตอาสา
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2555
5 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
6 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่
7 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองน่าน
8 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
ปี พ.ศ. 2554
9 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดินชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2553
11 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาวิจัย สำรวจ และออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา เรือนไทยกลางน้ำ อุทยาน ร.2
ปี พ.ศ. 2551
14 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
15 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
16 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
17 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
18 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
19 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
21 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2548
22 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์
23 แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
24 การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
25 รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
26 ศักยภาพการใช้ที่ดินพื้นที่ด้านใต้ของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
27 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
28 การวางแผนพัฒนาพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
29 แนวทางการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
30 แนวทางการจัดการการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง
31 แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษา เมืองมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2544
32 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหม่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
33 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณฟื้นที่ตอนล่างของจังหวัดชุมพร
34 แนวทางการปรับปรุงการกำหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) : กรณีศึกษาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออก
ปี พ.ศ. 2543
35 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพิษณุโลกเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2542
36 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2540
37 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
38 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
39 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
40 กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
41 การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ
ปี พ.ศ. 2538
42 ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
43 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
44 แนวทางการใช้พืชพรรณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ปี พ.ศ. 2536
45 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัย ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
46 แนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองพัทยา กับข้อจำกัดการให้บริการน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2534
47 วิวัฒนาการของย่านอุตสาหกรรมพระประแดงและแนวทางพัฒนา
ปี พ.ศ. 2533
48 การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2526
49 ประวัติปัญหาสภาวะแวดล้อมในสมัยรัตนโกสินทร์
50 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแลัว : ศึกษากรณีอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2522
51 การศึกษาและบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของย่านอุตสาหกรรมในเขตสุขาภิบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ