ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ศิริบุญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศราวณี ศรีพั้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 14
2 นภาพร ชโยวรรณ 14
3 สุนันทา สุวรรโณดม 11
4 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 6
5 ชเนตตี มิลินทางกูร 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 4
7 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ็นซ์ 4
8 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
10 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 3
11 บุศริน บางแก้ว 3
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
13 รักชนก คชานุบาล 2
14 นันทนา เลิศประสบสุข 2
15 โนเดล, จอห์น 2
16 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
17 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
18 ณิชา หลีหเจริญกุล 1
19 กุลวดี จองวรกุล 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 อรพินท์ บุนนาค 1
22 สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ 1
23 พรพิมล ตรีโชติ 1
24 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
25 สุดรัก ลครพล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 สายพิณ บุญเรือน 1
28 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
29 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ 1
30 คมคาย บุญเสริมสุข 1
31 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1
32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
33 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
35 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
36 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
39 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
40 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
42 บรรลุ ศิริพานิช 1
43 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
44 Siriphan Sasatry 1
45 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
46 Busarin Bangkaew 1
47 Sutichai Jitaphakul 1
48 Chulalongkorn University, Nursing 1
49 Siriwan Siribun 1
50 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
52 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
53 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
54 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
55 Chulalongkorn University, Medicine 1
56 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
57 พรพิมล เสาะด้น 1
58 มริน เปรมปรี 1
59 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
60 อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 1
61 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 1
62 สนิท อักษรแก้ว 1
63 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
64 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
65 รัชนก คชานุบาล 1
66 นพวรรณ จงวัฒนา 1
67 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2546 1
10 2542 2
11 2539 1
12 2538 1
13 2535 2
14 2531 1
15 2529 2
16 2523 1
17 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
3 ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2554
4 เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
7 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
8 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
9 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
10 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
11 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
12 ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
14 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2542
15 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
16 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2539
17 ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2538
18 ผู้สูงอายุไทยกับศาสนา
ปี พ.ศ. 2535
19 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
20 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
21 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรม
ปี พ.ศ. 2523
24 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครูมัธยมศึกษาต่อประชากรศึกษา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6