ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ศิริบุญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศราวณี ศรีพั้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 14
2 นภาพร ชโยวรรณ 14
3 สุนันทา สุวรรโณดม 11
4 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 6
5 ชเนตตี มิลินทางกูร 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 4
7 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ็นซ์ 4
8 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 3
9 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 3
10 บุศริน บางแก้ว 3
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
12 โนเดล, จอห์น 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
14 รักชนก คชานุบาล 2
15 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
16 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
17 นันทนา เลิศประสบสุข 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
19 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
20 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
21 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
22 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
23 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
24 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
27 คมคาย บุญเสริมสุข 1
28 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
30 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
32 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
33 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
34 รัชนก คชานุบาล 1
35 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
36 Chulalongkorn University, Medicine 1
37 Chulalongkorn University, Nursing 1
38 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
39 Siriphan Sasatry 1
40 Busarin Bangkaew 1
41 Sutichai Jitaphakul 1
42 Siriwan Siribun 1
43 ณิชา หลีหเจริญกุล 1
44 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
45 อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 1
46 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1
47 สุดรัก ลครพล 1
48 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
49 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
50 มริน เปรมปรี 1
51 นพวรรณ จงวัฒนา 1
52 สนิท อักษรแก้ว 1
53 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 1
54 พรพิมล เสาะด้น 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 สายพิณ บุญเรือน 1
57 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
58 บรรลุ ศิริพานิช 1
59 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
60 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
61 ไม่มีข้อมูล 1
62 สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ 1
63 พรพิมล ตรีโชติ 1
64 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ 1
65 อรพินท์ บุนนาค 1
66 กุลวดี จองวรกุล 1
67 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 8
6 2551 5
7 2550 5
8 2549 1
9 2547 3
10 2546 4
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 2
14 2542 4
15 2541 4
16 2540 2
17 2539 1
18 2538 1
19 2536 2
20 2535 4
21 2534 1
22 2531 1
23 2529 2
24 2523 1
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
3 ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2554
4 เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
7 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
8 การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการตรวจติดตาม และประเมินความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ
9 การประเมินผลโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10 บ้านนี้มีสุข ระยะที่ 1 (โครงการสามประสานเพื่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)
11 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
12 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
13 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
14 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ปี พ.ศ. 2551
15 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
16 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
17 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
18 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
19 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
20 ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2549 จังหวัดปราจีนบุรี
21 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
22 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
23 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
24 ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
25 บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
27 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
28 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
29 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
30 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
31 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
32 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2545
33 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
34 โครงการภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
35 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
36 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
37 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2542
38 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
39 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
41 ครอบครัวและผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2541
42 ครอบครัวและผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
44 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ : ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี
45 ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากรการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2540
46 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
47 ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากร การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2539
48 ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2538
49 ผู้สูงอายุไทยกับศาสนา
ปี พ.ศ. 2536
50 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
51 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
52 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
53 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
54 ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย
55 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
ปี พ.ศ. 2534
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
57 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรม
ปี พ.ศ. 2523
60 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครูมัธยมศึกษาต่อประชากรศึกษา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ
62 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
63 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
64 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ : ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี
65 ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย
66 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ