ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ศิริบุญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศราวณี ศรีพั้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 14
2 นภาพร ชโยวรรณ 14
3 สุนันทา สุวรรโณดม 11
4 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 6
5 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ็นซ์ 4
6 ชเนตตี มิลินทางกูร 4
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 4
8 บุศริน บางแก้ว 3
9 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 3
12 รักชนก คชานุบาล 2
13 นันทนา เลิศประสบสุข 2
14 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
16 โนเดล, จอห์น 2
17 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
18 Sutichai Jitaphakul 1
19 Chulalongkorn University, Nursing 1
20 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
21 Busarin Bangkaew 1
22 Chulalongkorn University, Medicine 1
23 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
24 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
25 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
26 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
27 Siriwan Siribun 1
28 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
29 Siriphan Sasatry 1
30 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
31 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
32 มริน เปรมปรี 1
33 อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 1
34 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
35 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1
36 พรพิมล เสาะด้น 1
37 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 1
38 รัชนก คชานุบาล 1
39 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
40 นพวรรณ จงวัฒนา 1
41 สนิท อักษรแก้ว 1
42 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
44 ณิชา หลีหเจริญกุล 1
45 อรพินท์ บุนนาค 1
46 กุลวดี จองวรกุล 1
47 สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ 1
48 ไม่มีข้อมูล 1
49 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ 1
50 พรพิมล ตรีโชติ 1
51 สุดรัก ลครพล 1
52 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 สายพิณ บุญเรือน 1
55 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
56 บรรลุ ศิริพานิช 1
57 คมคาย บุญเสริมสุข 1
58 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
60 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
62 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
63 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
64 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
65 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2542 2
12 2539 1
13 2538 1
14 2535 2
15 2531 1
16 2529 2
17 2523 1
18 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
3 ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2554
4 เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
7 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
8 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
9 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
10 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
11 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
12 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
13 ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
14 บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2546
16 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2542
17 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
18 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2539
19 ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2538
20 ผู้สูงอายุไทยกับศาสนา
ปี พ.ศ. 2535
21 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
22 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
23 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
24 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรม
ปี พ.ศ. 2523
26 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครูมัธยมศึกษาต่อประชากรศึกษา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6