ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ยวดยิ่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 Varunee Padmasankh 1
3 Pornpimol Muanjai 1
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 เอกชัย อดุลยธรรม 1
7 Thada Jirajaras 1
8 Rajalida Lipikorn 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 Walaisiri Muangsiri 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
14 สายฝน ควรผดุง 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 อวย เกตุสิงห์ 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
37 สิริพร สิวราวุฒิ 1
38 สมพร พรมดี 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
47 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 Srilert Chotpantarat 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 ธวัชชัย สันติสุข 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 วัลลภ แย้มเหมือน 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
77 Ampa Luiengpirom 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
84 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 วัฒนชัย สมิทธากร 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 Panee Boonthavi 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 Anawatch Mitpratan 1
117 Kasidit Nootong 1
118 Chayaporn Supachartwong 1
119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
120 Chonticha Srisawang 1
121 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
122 Jittima Chatchawansaisin 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
127 Acom Sornsute 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 ประคอง ชอบเสียง 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 Yeshey Penjor 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 2