ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ยวดยิ่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วิไล ชินธเนศ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
4 อุทัย บุญประเสริฐ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 วาสนา เสียงดัง 1
23 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
31 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
32 ธวัชชัย สันติสุข 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 สมพร พรมดี 1
36 สุวิชา ทองสิมา 1
37 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 Vimolmas Lipipun 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Garnpimol C. Ritthidej 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 Sumphan Wongseripipatana 1
46 Panee Boonthavi 1
47 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 Kitpramuk Tantayaporn 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 Sompol Sanguanrungsirikul 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 Boonchai Sangpetngam 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 Vanida Chantarateptawan 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 Jaitip Paiboon 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
74 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 Phanphen Wattanaarsakit 1
78 วินัย งามแสง 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 Yeshey Penjor 1
83 กำจัด มงคลกุล 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 สิทธิพร แอกทอง 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 สุมิตรา พูลทอง 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 วิมล เหมะจันทร 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 ประคอง ชอบเสียง 1
110 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
111 Chakkaphan Sutthirat 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 Kasidit Nootong 1
114 Waraporn Siriterm 1
115 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
116 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 สุวดี ยาป่าคาย 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 อวย เกตุสิงห์ 1
124 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 เอกชัย อดุลยธรรม 1
129 Rajalida Lipikorn 1
130 ประธาน ดาบเพชร 1
131 Thada Jirajaras 1
132 Thanathon Sesuk 1
133 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
134 Chariya Uiyyasathian 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
140 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
141 Acom Sornsute 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
149 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
150 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 2