ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ ยวดยิ่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
3 Chayaporn Supachartwong 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 Kasidit Nootong 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 วินัย งามแสง 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 Yeshey Penjor 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 Acom Sornsute 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
76 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 สมพร พรมดี 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 ธวัชชัย สันติสุข 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 กาญจนา แก้วเทพ 1
141 วัฒนชัย สมิทธากร 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Sumphan Wongseripipatana 1
144 Panee Boonthavi 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 2