ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิริยคุณธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 10
2 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 7
3 ขนิษฐา นาคะ 7
4 ขวัญตา บาลทิพย์ 6
5 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 5
6 พัชรี คมจักรพันธุ์ 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 วิภาวี คงอินทร์ 4
9 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
10 วัฒนา ศรีพจนารถ 3
11 ไหมไทย ศรีแก้ว 3
12 มัญชุภา ว่องวีระ 3
13 วิมลรัตน์ จงเจริญ 2
14 โสเพ็ญ ชูนวล 2
15 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
16 ประณีต ส่งวัฒนา 2
17 นรินทร์ แตงอ่อน 2
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
19 วรรณี จันทร์สว่าง 1
20 โสเพ็ญ ชูนาล 1
21 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
22 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 1
23 อุษณีย์ XXX ตัณตรีบูรณ์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
25 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
26 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
27 อัญชนา ประเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 2
7 2552 1
8 2550 1
9 2544 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
2 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
4 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
7 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2556
8 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
9 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
11 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
12 การสนับสนุนทางสังคมตามการรับรู้ของครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
13 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2544
14 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543