ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 18
2 หทัยชนก สุมาลี 14
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
4 Siriwan Pitayarangsarit 9
5 จิรบูรณ์ โตสงวน 8
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
7 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 6
8 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 4
9 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
11 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 3
12 ไม่มีข้อมูล 3
13 Hathaichanok Sumalee 3
14 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
15 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
16 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
17 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
18 Praphaphan Iamanan 2
19 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
20 David Hughes 2
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
22 Swansea university 2
23 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
24 อรทัย วลีวงศ์ 2
25 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
27 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
28 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
29 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
30 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
31 สุวัฒนา ไพรแก่น 2
32 สริญญา เลาหพันธ์พงศ์ 2
33 ทักษพล ธรรมรังสี 2
34 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
35 หริสร์ ทวีวัฒนา 2
36 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
37 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
38 ครรชิต สุขนาค 2
39 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
41 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
42 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2
43 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
44 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 2
45 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
46 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 2
47 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
48 โกเมศ วิชชาวุธ 2
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
51 วลัยพร พัชรนฤมล 2
52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
53 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
54 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
55 ภูษิต ประคองสาย 2
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
57 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
58 สงครามชัย ลีทองดี 2
59 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
60 กมลพัฒน์ มากแจ้ง 1
61 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
62 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
63 Yaowalak Jittakoat 1
64 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1
65 กุมภการ สมมิตร 1
66 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
68 สมหญิง สายธนู 1
69 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
70 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
71 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
72 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
73 Ruechagorn Trairatananusorn 1
74 ธีรธัช กันตามระ 1
75 Kamolphat Markchang 1
76 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
77 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
78 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
79 Sirikiat Liangkobkit 1
80 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
81 Tares Krassanairawiwong 1
82 Weerasak putthasri 1
83 Phenkhae Lapying 1
84 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
85 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
86 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
87 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
88 Lalida Khetkudee 1
89 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
90 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
91 Somying Saithanu 1
92 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
93 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2550 1
7 2549 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
5 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
6 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
7 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
8 คำถามการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ : การวิเคราะห์เอกสารและทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินผลการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและข้อเสนอเชิงนโยบาย การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
10 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
12 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
13 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?