ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 12
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 10
3 หทัยชนก สุมาลี 10
4 Siriwan Pitayarangsarit 6
5 จิรบูรณ์ โตสงวน 5
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
7 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 3
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 Hathaichanok Sumalee 2
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
14 วลัยพร พัชรนฤมล 1
15 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
16 สงครามชัย ลีทองดี 1
17 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
18 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
20 ภูษิต ประคองสาย 1
21 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
23 โกเมศ วิชชาวุธ 1
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
26 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
27 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
28 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
29 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
31 ครรชิต สุขนาค 1
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
33 สลินลา สิงหพันธุ์ 1
34 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
35 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
36 Praphaphan Iamanan 1
37 พรหมมินทร์ หอมหวล 1
38 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
39 ธีรธัช กันตามระ 1
40 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
41 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
42 กุมภการ สมมิตร 1
43 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
47 David Hughes 1
48 Swansea university 1
49 Yaowalak Jittakoat 1
50 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
51 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
52 อรทัย วลีวงศ์ 1
53 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
54 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
55 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
57 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
58 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 1
59 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 1
60 ทักษพล ธรรมรังสี 1
61 สริญญา เลาหพันธ์พงศ์ 1
62 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 1
63 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
64 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
65 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 1
66 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 1
67 สุวัฒนา ไพรแก่น 1
68 หริสร์ ทวีวัฒนา 1
69 สมหญิง สายธนู 1
70 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
71 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
72 Somying Saithanu 1
73 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
74 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
75 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
76 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
77 Lalida Khetkudee 1
78 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
79 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
80 Sirikiat Liangkobkit 1
81 Tares Krassanairawiwong 1
82 Phenkhae Lapying 1
83 Weerasak putthasri 1
84 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
85 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
86 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
87 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
88 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 7
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 3
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 3
13 2543 1
14 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
ปี พ.ศ. 2557
2 สถานการณ์ระบบสร้างเสริมสุขภาพ และงานวิจัย ที่อาจช่วยปรับพฤติกรรมเสพยาสูบของคนไทยให้ลดลง
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสร้างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
5 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
6 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ. 2553
7 ทางเลือกเชิงนโยบาย เรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
8 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ
10 ทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข
11 คำถามการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ : การวิเคราะห์เอกสารและทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญ
12 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
13 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
14 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
15 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ.2543-2546 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
16 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
17 การทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการกำหนดกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
18 การประเมินผลการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและข้อเสนอเชิงนโยบาย การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
19 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 3 เรียนรู้โดยการปฏิบัติจากการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่การปฏิบัติ
20 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 1 กระบวนการกำหนดนโยบาย
21 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
22 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ
ปี พ.ศ. 2545
23 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
24 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
25 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542
26 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
27 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
28 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme