ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 18
2 หทัยชนก สุมาลี 14
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
4 Siriwan Pitayarangsarit 9
5 จิรบูรณ์ โตสงวน 8
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
7 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 6
8 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 4
9 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
10 Hathaichanok Sumalee 3
11 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
12 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 3
13 ไม่มีข้อมูล 3
14 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
15 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
16 ครรชิต สุขนาค 2
17 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
18 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2
19 โกเมศ วิชชาวุธ 2
20 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
21 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 2
22 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
23 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
29 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
30 ภูษิต ประคองสาย 2
31 วลัยพร พัชรนฤมล 2
32 สงครามชัย ลีทองดี 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
34 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
35 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
37 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
38 Praphaphan Iamanan 2
39 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
40 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
41 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
42 Swansea university 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
44 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
45 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
47 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
48 David Hughes 2
49 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
50 อรทัย วลีวงศ์ 2
51 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
52 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
53 ทักษพล ธรรมรังสี 2
54 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
55 สริญญา เลาหพันธ์พงศ์ 2
56 หริสร์ ทวีวัฒนา 2
57 สุวัฒนา ไพรแก่น 2
58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
59 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
60 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
61 Somying Saithanu 1
62 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
63 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
64 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
65 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
66 Sirikiat Liangkobkit 1
67 Lalida Khetkudee 1
68 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
69 Yaowalak Jittakoat 1
70 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
71 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
72 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
73 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
74 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
75 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
76 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1
77 กมลพัฒน์ มากแจ้ง 1
78 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
79 Kamolphat Markchang 1
80 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
81 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
82 กุมภการ สมมิตร 1
83 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
84 Ruechagorn Trairatananusorn 1
85 ธีรธัช กันตามระ 1
86 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
87 Weerasak putthasri 1
88 Phenkhae Lapying 1
89 สมหญิง สายธนู 1
90 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
91 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
92 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
93 Tares Krassanairawiwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2550 1
7 2549 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
5 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
6 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
7 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
8 คำถามการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ : การวิเคราะห์เอกสารและทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินผลการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและข้อเสนอเชิงนโยบาย การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
10 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
12 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
13 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?