ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 18
2 หทัยชนก สุมาลี 14
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
4 Siriwan Pitayarangsarit 9
5 จิรบูรณ์ โตสงวน 8
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
7 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 6
8 Viroj Tangcharoensathien 5
9 ประพันธ์ สหพัฒนา 4
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 4
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
13 Hathaichanok Sumalee 3
14 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 3
15 ไม่มีข้อมูล 3
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) 3
17 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
19 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
20 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
22 ภูษิต ประคองสาย 2
23 วลัยพร พัชรนฤมล 2
24 สงครามชัย ลีทองดี 2
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
26 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
27 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
28 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 2
29 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
30 Swansea university 2
31 Praphaphan Iamanan 2
32 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
33 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
35 David Hughes 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
38 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
39 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
43 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
44 อรทัย วลีวงศ์ 2
45 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
47 ทักษพล ธรรมรังสี 2
48 ศิริเพ็ญ อรุณประพัทธ์ 2
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
51 หริสร์ ทวีวัฒนา 2
52 สริญญา เลาหพันธ์พงศ์ 2
53 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
54 สุวัฒนา ไพรแก่น 2
55 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
56 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
58 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
59 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
60 สำนักพัฒนาระบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
61 ครรชิต สุขนาค 2
62 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2
63 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
64 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 2
65 โกเมศ วิชชาวุธ 2
66 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 2
67 Yaowalak Jittakoat 1
68 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
69 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
70 Lalida Khetkudee 1
71 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
72 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
73 Viroj Tangchroensathien 1
74 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
75 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
76 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
77 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
78 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
79 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
80 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
81 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
82 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
83 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
84 ธีรธัช กันตามระ 1
85 กุมภการ สมมิตร 1
86 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
87 สมหญิง สายธนู 1
88 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
89 ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 1
90 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
91 Weerasak putthasri 1
92 Ruechagorn Trairatananusorn 1
93 Kamolphat Markchang 1
94 Surasak Chaiyasong 1
95 กมลพัฒน์ มากแจ้ง 1
96 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1
97 Phenkhae Lapying 1
98 Tares Krassanairawiwong 1
99 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
100 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
101 Somying Saithanu 1
102 Sirikiat Liangkobkit 1
103 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
104 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
105 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
106 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
107 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2550 1
7 2549 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
5 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
6 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
7 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
8 คำถามการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ : การวิเคราะห์เอกสารและทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินผลการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและข้อเสนอเชิงนโยบาย การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
10 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
12 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
13 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?