ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
5 โอภำษ บุญเส็ง 3
6 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
7 ศักดา พุทธพาธ 3
8 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
9 กุลชาติ นำคจันทึก 3
10 สุมนำ งามผ่องใส 3
11 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
12 สาคร โรจนัย 3
13 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
14 เมธาพร พุฒขำว 3
15 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
16 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
17 จำนง ชัญถาวร 3
18 ประนอม ใจอ้าย 3
19 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
20 เสาวรี บำรุง 3
21 สุภาวดี สมภาค 3
22 จารุวรรณ บางแวก 3
23 กิติพร เจริญสุข 3
24 ปรีชา แสงโสดา 3
25 สุชาติ คำอ่อน 3
26 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
27 วินัย ศรวัต 3
28 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
29 อิสระ พุทธสิมมา 3
30 ฉลอง เกิดศรี 3
31 สันติ พรหมคำ 3
32 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
33 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
34 โอภาษ บุญเส็ง 3
35 ประพิศ วองเทียม 3
36 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
37 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
38 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
39 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
40 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
41 จงรักษ์ จารุเนตร 3
42 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
43 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
44 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
45 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
46 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
47 อานนท์ มลิพันธ์ 3
48 อนุชา เหลาเคน 3
49 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
50 แฉล้ม มาศวรรณา 3
51 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
52 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
53 มณี หาชานนท์ 3
54 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
55 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
56 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
57 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
58 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
59 สมพงษ์ ทองช่วย 3
60 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
61 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
62 เอมอร เพชรทอง 3
63 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
64 บุญญาภา ศรีหาตา 3
65 มนตรี ปานตู 1
66 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
67 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 วาสนา วันดี 1
70 วารีย์ ทองมี 1
71 สมบูรณ์ วันดี 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 พัชรา วงษ์คำอุด 1
74 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
75 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
76 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
80 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
81 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
82 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
83 อุบล ตังควานิช 1
84 นุชรีย์ ศิริ 1
85 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
86 วินิภา ชาลีคาร 1
87 สิริภา แก้วคำแสน 1
88 วิภาลัย พุตจันทึก 1
89 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
92 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
93 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2