ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชา เรืองอ่อน 26
2 อำพร จันทนกูล 6
3 สายสนม หลักทอง 6
4 พยงค์ อภิญญานนท์ 6
5 นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ 6
6 นฤมล ตันสุวรรณดี 4
7 พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล 4
8 จันทนา พุฒิมงคลเจริญ 4
9 จิระ ปรังเขียว 4
10 กฤษณะ ไพโรจน์กุล 4
11 พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 4
12 จรัส อังกาบ 4
13 สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ 4
14 ชยกฤต ม้าลำพอง 4
15 มณีรัตน์ อดุลยประภากร 2
16 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
17 ขวัญทิชา กลิ่นประทุม 2
18 ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 2
19 สุชาติ ภัทรมุณีกุล 2
20 อริศรา เจริญปัญญาเนตร 2
21 ภูริมนทน์ พันธุ์เอี่ยม 2
22 สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล 2
23 เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 2
24 กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล 2
25 ธวัชชัย ชมภูผล 2
26 ธัชชัย แสนเสนา 2
27 กนกพร บูชาบุญ 2
28 พลชัย กลิ่นขจร 2
29 สมชาย ใบม่วง 2
30 เชาวลิต ศิลปทอง 2
31 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
32 ทิม คุณพิทักษ์ 2
33 ประนอม แสงแก้ว 2
34 โสธรัตน์ อินสว่าง 2
35 อมรชัย ประกอบยา 2
36 สมชาย วัฒนา 2
37 สุรัสวดี ภูมิพานิช 2
38 สุเทพ ชุติรัตนพันธ์ 2
39 นฤมล นุชเปลี่ยน 2
40 พิพัฒน์ เรืองงาม 2
41 สุกันฑ์ พึ่งกุล 2
42 ชูศักดิ์ โอจงเพียร 2
43 ผุสดี เชื้อสุวรรณ 2
44 เบญจพร เส็งวงศ์ 2
45 ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง 2
46 สมประสงค์ สัตยมัลลี 2
47 กมล เอมโอช 2
48 สมศักดิ์ ทองลิ่ม 2
49 อาณัติ นทีทอง 2
50 วงเดือน โพธิ์มาก 2
51 กิตติศักดิ์ ดวงปั้น 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 5
9 2544 5
10 2543 4
11 2542 2
12 2541 1
13 2540 1
14 2536 1
15 2531 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
5 การบูรณาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ช่วงปี 2547-2550 กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
6 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2551
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
8 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
9 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
10 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสียงภัยดินถล่มใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
12 การบูรณาการข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสียงภัยดินถล่มบริเวณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
13 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2549
14 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
ปี พ.ศ. 2548
15 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2546
16 การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2545
17 การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
18 การสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงาน รพช. ให้แก่ อบต.
19 การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
20 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
21 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2544
22 การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
23 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
24 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
25 การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
26 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
ปี พ.ศ. 2543
27 การสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงาน รพช. ให้แก่ อบต.
28 การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
29 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
30 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2542
31 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
32 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
ปี พ.ศ. 2541
33 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2540
34 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการดำเนินงานร้านค้าชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2536
35 ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
36 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการดำเนินงานร้านค้าชนบท รพช.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
38 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
39 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์