ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ ปานอุทัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลินจง โปธิบาล 25
2 วณิชา พึ่งชมภู 18
3 ดวงฤดี ลาศุขะ 15
4 กนกพร สุคำวัง 15
5 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 4
6 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 4
7 นฤมล สบบง 3
8 ทศพร คำผลศิริ 3
9 ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 3
10 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
11 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
12 สุธิศา ล่ามช้าง 2
13 ศิริพร สิงหเนตร 2
14 มาลี เอื้ออำนวย 2
15 สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล 2
16 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
17 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
18 อัครอนงค์ ปราโมช 2
19 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 2
20 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
21 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
22 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
23 พิกุล บุญช่วง 2
24 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
25 สมศรี ธัมทะมาลา 2
26 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
27 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
28 ภารดี นานาศิลป์ 1
29 สุพรรณษา กลิ่นกล่อม 1
30 จิตราภรณ์ ธุรี 1
31 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง 1
32 สมบัติ ไชยวัณณ์ 1
33 ทัศนีย์ บุญเป็ง 1
34 ทีปภา พุดปา 1
35 นภัทร์ ยาอินตา 1
36 อรทัย สิมะพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 8
5 2551 10
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 6
9 2547 7
10 2546 4
11 2545 2
12 2543 4
13 2541 1
14 2536 2
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต
ปี พ.ศ. 2554
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
4 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองและระดับไขมันในเลือดของผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
6 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
7 ผลของการออกกำลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
ปี พ.ศ. 2552
9 รูปแบบการดูแลระยะยาวในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
10 รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
12 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
13 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
14 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
15 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 ระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
19 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
20 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
21 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 ระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน
23 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกาย ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบาก ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
24 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
25 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
26 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
27 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
28 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
29 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
30 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ /
31 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
33 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ /
ปี พ.ศ. 2548
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
35 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
36 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
37 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
39 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2547
40 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
41 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
42 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1
43 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
44 ภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
45 ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการเดินเร็ว และการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิต ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
46 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2546
47 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และแรงจูงใจของพยาบาล ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
48 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และแรงจูงใจของพยาบาล ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปี พ.ศ. 2545
51 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
53 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
54 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
55 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และแรงจูงใจของพยาบาล ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
56 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
57 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2536
58 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
59 ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
61 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
62 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
63 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
64 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล
65 ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
66 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
67 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
68 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
69 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
70 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ