ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ ปานอุทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลินจง โปธิบาล 25
2 วณิชา พึ่งชมภู 18
3 ดวงฤดี ลาศุขะ 15
4 กนกพร สุคำวัง 15
5 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 4
6 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 4
7 นฤมล สบบง 3
8 ทศพร คำผลศิริ 3
9 ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 3
10 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
11 สุธิศา ล่ามช้าง 2
12 อัครอนงค์ ปราโมช 2
13 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
14 ศิริพร สิงหเนตร 2
15 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
16 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
17 มาลี เอื้ออำนวย 2
18 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 2
19 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
20 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
21 สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล 2
22 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
23 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
24 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
25 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
26 สมศรี ธัมทะมาลา 2
27 พิกุล บุญช่วง 2
28 ภารดี นานาศิลป์ 1
29 สุพรรณษา กลิ่นกล่อม 1
30 จิตราภรณ์ ธุรี 1
31 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง 1
32 สมบัติ ไชยวัณณ์ 1
33 ทัศนีย์ บุญเป็ง 1
34 ทีปภา พุดปา 1
35 นภัทร์ ยาอินตา 1
36 อรทัย สิมะพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 6
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 4
9 2547 7
10 2546 1
11 2543 2
12 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต
ปี พ.ศ. 2554
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
4 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองและระดับไขมันในเลือดของผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการออกกำลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
ปี พ.ศ. 2552
7 รูปแบบการดูแลระยะยาวในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
8 รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
ปี พ.ศ. 2551
10 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
12 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกาย ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบาก ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
13 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
14 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
15 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
17 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ /
18 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ /
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
21 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
22 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
23 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2547
24 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
25 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
26 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1
27 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
28 ภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
29 ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการเดินเร็ว และการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิต ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
30 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2546
31 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และแรงจูงใจของพยาบาล ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปี พ.ศ. 2543
32 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
33 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
35 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
36 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
37 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
38 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล