ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
2 การลดความสูญเสียของวัตถุดิบและการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผงของบริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
3 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
4 การลดความสูญเสียของวัตถุดิบและการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผงของบริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น
5 ต้นทุนการผลิตบัณฑิตโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 แนวทางการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2552
7 แนวทางการพัฒนาเพื่อความคงอยู่ของธุรกิจสุรากลั่นชุมชน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดแก่นขอน
8 การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนและราคาของข้าวฮางสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
9 แนวทางพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
10 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม
11 ทัศนคติที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ : กรณีศึกษาผู้ขับขี่รถยนต์ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
12 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม