ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริภา คงศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2555 1
4 2547 1
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตอนต้นจังหวัดขอนแก่น
2 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตามโครงการผลิตทันตาภิบาลเพื่อปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลการสอบมาตรฐานของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
6 ความรู้และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น