ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ 5
2 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 4
3 พาสวดี ประทีปะเสน 2
4 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 2
5 นินนาท ชินประหัษฐ์ 1
6 พุทธรักษา วิลาสุวรรณ 1
7 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
8 ปกรณ์ วรานุศุภางกุล 1
9 เพียรพรรค ทัศคร 1
10 รมณี สงวนดีกุล 1
11 ชลธินี ตั้งตรีรัตน์, 2523- 1
12 ธรรมนูญ หนูจักร 1
13 ปฏิญญา ศิริกุลชยานนท์, 2520- 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 วรินทร ชวศิริ 1
16 เฟื่องฟ้า อุ่นอบ 1
17 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
18 พันธิพา จันทวัฒน์ 1
19 อุบลวรรณ พึ่งฉิม 1
20 อภิชาติ อิ่มยิ้ม 1
21 วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ 1
22 ลักษณา ดูบาส 1
23 สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 1
24 พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ 1
25 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 2
3 2547 1
4 2546 2
5 2545 1
6 2544 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อการประเมินการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร
2 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร:
ปี พ.ศ. 2551
3 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
4 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
5 ออกซิเดชันของยางเม็ดและยางเส้นจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
6 ผลของกระบวนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อต่อองค์ประกอบทางเคมีและเนื้อสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina และ Haliotis ovina
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโค
ปี พ.ศ. 2545
8 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
ปี พ.ศ. 2544
9 การผลิตสารทดแทนไขมันสำหรับอิมัลชั่นชนิดน้ำมันในน้ำจากโปรตีนถั่วเขียว