ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพันธุ์ สาสัตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 22
2 บุญตา ถาวรวัชรกุล 5
3 จินตนา ยูนิพันธุ์ 4
4 Siriphan Sasat 3
5 ปิยะนุช เพชรศิริ 2
6 สุรัตน์ สุนารักษ์ 2
7 นิตยา อินทรักษ์ 2
8 ภาวิดา พรหมขุนทอง 2
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
10 จินตนา สินธุสุวรรณ์ 2
11 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 2
12 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
13 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
14 คมเนตร สกุลธนะศักดิ์ 2
15 นิตติยา น้อยสีภูมิ 2
16 เตือนใจ ภักดีพรหม 2
17 พันธ์ทิพย์ วรวาท 2
18 ชนกพร จิตปัญญา 2
19 ขวัญแก้ว ปานล้ำเลิศ 2
20 พัชรี แวงวรรณ 2
21 ประภาวดี โทนสุข 2
22 ธนาภา ฤทธิวงษ์ 2
23 ธนาวรรณ ศรีกุลวงศ์ 1
24 วัลลภา ผ่องแผ้ว 1
25 รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 1
26 พนิตตา ศรีหาคลัง 1
27 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
28 วิชิยา ยลพันธ์ 1
29 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
30 ปวันรัตน์ ศรีคำ 1
31 กานดา วรคุณพิเศษ 1
32 วันเพ็ญ สายัณย์ศศิกนก 1
33 อรพิน เทอดอุดมธรรม 1
34 ชาตรี จุติตรี 1
35 Kwanjai Amnatsatsue 1
36 อรษา มณีธนู 1
37 พิชญาภรณ์ ธรรมจริยกุล 1
38 วไลลักษณ์ เพ่งฤทธิ์ 1
39 กชชุกร หว่างนุ่ม 1
40 วิชชุดา ดอกผึ้ง 1
41 ชมพูนุช โสภาจารีย์ 1
42 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
43 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
44 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
45 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
46 นพรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง 1
47 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
48 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
49 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
50 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
51 อุบล หลิมสกุล 1
52 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
55 International Health Policy Program, Thailand 1
56 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
58 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
59 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
62 Health Insurance System Research Office 1
63 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
64 Wasinee Wisestrith 1
65 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
66 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
67 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
68 สุรีพร ธนศิลป์ 1
69 Rangsiman Soonthornchaiya 1
70 Nopphol Witvorapong 1
71 จริยา ชำรัมย์, 2518- 1
72 Worawet Suwanrada 1
73 Chulalongkorn University, Medicine 1
74 Chulalongkorn University, Nursing 1
75 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
76 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
77 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
78 Siriwan Siribun 1
79 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
80 Sutichai Jitaphakul 1
81 Busarin Bangkaew 1
82 Siriphan Sasatry 1
83 เพ็ญพโยม เชยสมบัติ, 2508- 1
84 สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ 1
85 แจ่มจันทร์ ประทีปมโนวงศ์ 1
86 สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ 1
87 รพีพรรณ สารสมัคร 1
88 วรนาถ พรหมศวร 1
89 กนกอร พูนเปี่ยม 1
90 อุทัยพรรณ รุดคง 1
91 หทัยทิพย์ ใจปิติ 1
92 สุภาภรณ์ สังขมรรทร 1
93 นงลักษณ์ บรรณจิรกุล 1
94 จิตติมา ดวงแก้ว 1
95 Supaporn Kumruangrit 1
96 วาสนา ฟุ้งฟู 1
97 นพพล วิทย์วรพงศ์ 1
98 ธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ 1
99 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
100 กฤษดา ศรีสุวรรณ 1
101 ธรกนก พุฒศรี 1
102 วิชชุตา พุ่มจันทร์ 1
103 ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 6
3 2557 1
4 2556 6
5 2553 13
6 2552 8
7 2551 11
8 2550 6
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 4
12 2546 4
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
2 ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
3 การศึกษาภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว
5 ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ
6 ผลของโปรแกรมการใช้จิตอาสาในการสนับสนุนทางสังคม ต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ
7 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะโภชนาการเกิน
8 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีจอตาเสื่อมจากอายุ
9 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ปี พ.ศ. 2557
10 ปัจจัยทำนายการหกล้มในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
ปี พ.ศ. 2556
11 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
12 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาย หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
13 ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุสมองเสื่อม
14 ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ร่วมกับการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยต้อกระจกวัยผู้ใหญ่
15 ผลของโปรแกรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อภาวะเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
16 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลและการเข้ากลุ่มสนับสนุนผู้ดูแลต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดน้ำหนัก ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
18 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสสิพร่วมกับการให้ความรู้ต่อความเครียด และความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแผนกผู้ป่วยนอก
19 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์
20 ผลของกิจกรรมการเล่นอังกะลุงร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
21 ผลของโปรแกรมการสอนแนะเพื่อป้องกันภาวะสับสนฉับพลันต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของพยาบาลและการเกิดภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
23 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
24 การมีชีวิตอยุ่กับภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุ : การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
25 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
26 ผลของกิจกรรมการเล่นอังกะลุงร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
27 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดน้ำหนักต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
28 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวต่ออุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
29 การมีชีวิตอยู่กับภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุ : การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
30 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
31 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
32 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
33 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
34 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนของครอบครัวที่ให้แก่ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตภาคใต้ตอนบน
36 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
37 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนของครอบครัวที่ให้แก่ผู้สูงอายุข้อเขาเสื่อมในเขตภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
38 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
39 การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
40 ปัจจัยทำนายภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
41 ผลของการฝึกทักษะการดูแลโดยใช้ตัวแบบวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลต่อความวิตกกังกวลของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดจอประสาทตาลอก
43 การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ ในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑิล
44 ปัจจัยทำนายภาวะสับสนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยสูงอายุ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดักส์
45 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดจอประสาทตาลอก
46 ผลของโปรแกรมการสอนแนะร่วมกับการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
47 ผลของการฝึกทักษะการดูแล โดยใช้ตัวแบบวีดีทัศน์ สำหรับผู้ดูแลต่อความวิตกกังวล ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในโรคหลอดเลือดสมอง
48 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันวัณโรคในผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
49 ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจก
50 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะเทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
51 การศึกษาการกลับมาตรวจรักษาซ้ำของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
52 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
53 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
54 ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจก
ปี พ.ศ. 2549
55 ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรีสูงอายุ
56 ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
57 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพชุมชนของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์
58 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอก ภาคใต้ตอนบน
59 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
60 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
61 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
62 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
63 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคต้อหิน
64 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าต่อความเจ็บปวดและจำนวนครั้งของการใช้ยาระงับปวดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ปี พ.ศ. 2547
65 ประสบการณ์ความเศร้าโศกของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสภายหลังการเสียชีวิิของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม
66 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก
67 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความว้าเหว่ในผุ้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
68 การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2546
69 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานการณ์ของการดูแล สัมพันธภาพของผู้ดูแลที่มีต่อผู้ป่วย ความต้องการการดูแล การสนับสนุนจากครอบครัว กับการปรับตัวของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
70 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย
71 การศึกษาการใช้ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
72 ปัจจัยคัดสรรในการพยากรณ์ความเครียดในผู้สูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดในระยะเปลี่ยนผ่านทงสุขภาพหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล