ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2536 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
3 ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส
ปี พ.ศ. 2551
4 สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
5 ความคาดหวังในการเลี้ยงดูบุตร การมีส่วนร่วมในการเลี้ยง- ดูบุตร และความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบิดาที่มีบุตรคนแรก