ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร โอโกโนกิ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา ไชยศรี 11
2 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 9
3 สุพร จารุมณี 8
4 สมบัติ เชาวนพูนผล 8
5 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 8
6 วิไล เบาทรวง 8
7 สมพร ภูติยานันต์ 7
8 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 7
9 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 7
10 ทรงยศ อนุชปรีดา 5
11 ญานี พงษ์ไพบูลย์ 5
12 ศิริวุฒิ สุขขี 4
13 วารณีย์ ประกัตฐโกมล 4
14 เกษร นันทจิต 4
15 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 4
16 อุษณีย์ บุญประกอบ 4
17 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 3
18 อรวรรณ ทิตย์วรรณ 3
19 พีรพรรณ โปธาเจริญ 2
20 ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ 2
21 ด้วง พุธศุกร์ 2
22 วรรณดี แต้โสตถิกุล 2
23 รัตนา อัมไพรวรรณ 2
24 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 2
25 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 2
26 ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง 2
27 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 2
28 วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ 2
29 อุษณีย์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 2
30 พงษ์พันธ์ เนติสิงหะ 2
31 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
32 วรี ติยะบุญชัย 2
33 บรรยง คันธวะ 2
34 วัชรี เนติสิงหะ 2
35 พาณี ศิริสะอาด 2
36 สิริดา ยังฉิม 2
37 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
38 บงกชวรรณ สุตะพาหะ 2
39 สุวรรณา จารุนุช 2
40 สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์ 1
41 กนกพร นิวัฒนนันท์ 1
42 วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ 1
43 Siriporn Okonogi 1
44 Suporn Charumanee 1
45 ชฎารัตน์ อัมมะเศวต 1
46 วุฒินันท์ จตุพศ 1
47 ศิริวิภา ปิยะมงคล 1
48 ชฎารัตน์ อัมพะเศวต 1
49 ศักดิ์ชัย อัษญคุณ 1
50 สุรชัย พิกุลแก้ว 1
51 รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 1
52 ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 1
53 เทพิน จันทร์มหเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 8
6 2553 9
7 2552 9
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 8
11 2548 6
12 2547 4
13 2546 6
14 2545 7
15 2544 3
16 2543 4
17 2542 2
18 2541 1
19 2540 3
20 2539 3
21 2538 1
22 2536 1
23 1086 1
24 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เจลยาชาข้าวไทยเพื่อการเทียบเสมือนเจลยาชาทางการค้า
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเจลข้าวสำหรับใช้ทางทันตกรรม
3 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่มีศักยภาพต้านไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคในสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
5 การดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม
6 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
ปี พ.ศ. 2555
7 การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย
8 ผลของลิปิดนาโนอิมัลชั่นของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนทาภายนอกจากเนระพูสีสำหรับต้านเชื้อราและต้านการอักเสบ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
ปี พ.ศ. 2554
11 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตรโดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนของน้ำมันจากพืชสมุนไพรไทยโดยเทคนิคไมโครอิมัลชัน
13 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร (ตอนที่ 1)
14 การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารออกฤทธิ์จากมังคุด
15 การศึกษาพุดจีบเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชั่นของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
17 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอเฮกซิดีนและไดโคลฟิแนค และการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
18 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันหอมระเหยข่าเพื่อเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
19 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
20 นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
21 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
22 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
23 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตรโดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
24 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร [ตอนที่ 1]
25 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในสุกรของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่รับประทานได้
26 การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสุกร
27 การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีโดยการใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย
ปี พ.ศ. 2552
28 การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร
29 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง
30 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเบื้องต้น และการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการวิจัยฤทธิ์และการศึกษาก่อนการตั้งตำรับของสารสกัดสิงหโมรา
31 การวิจัยและพัฒนาตำรับยาของสารสกัดจันทน์แปดกลีบ
32 การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสุกร
33 การพัฒนาตำรับแกรนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร
34 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันหอมระเหยข่าเพื่อเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์
35 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพร
36 การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน
ปี พ.ศ. 2551
37 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
38 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
39 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร
40 การประเมินนาโนพาร์ทิเคิลชนิดคอนจูเกตกับเปปไทด์ที่ออกแบบ สำหรับนำส่งยาจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปี พ.ศ. 2550
41 นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
42 การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม
43 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจาก Echinacea purpurea
44 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2549
45 ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
46 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจาก Echinacea purpurea
47 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
48 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)
49 ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
50 การวิจัยพืชสมุนไพร Echinacea Purpurea ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการผลิตยารักษาโรค
51 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 2)
52 ยาเม็ดหยดสารละลายยา
ปี พ.ศ. 2548
53 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
54 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
55 การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล
56 การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร
57 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง
58 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
59 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)
60 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)
61 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
62 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2546
63 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง
64 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง
65 การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม
66 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากโดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
67 การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบ สำหรับโคกำลังให้นม
68 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยา แบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
69 การพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากด้วยระบบ Solid dispersion
70 การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล
71 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากโดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
72 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
73 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
74 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำ โดยระบบ Solid Disspersion
75 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยาก โดยระบบ Solid Dispersion [ตอนที่ 2]
ปี พ.ศ. 2544
76 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
77 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
78 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำ โดยระบบ Solid Disspersion
ปี พ.ศ. 2543
79 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
80 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
81 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
82 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
83 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
84 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของตัวยาโดย Solid Dispersion System
ปี พ.ศ. 2541
85 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดย ระบบ Solid Dispersion
ปี พ.ศ. 2540
86 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
87 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
88 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
89 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
90 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
91 การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2538
92 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
93 การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
94 การดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม
95 3'-R/S-Hydroxyvoacamine, a potent acetylcholinesterase inhibitor from Tabernaemontana divaricata
96 Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
97 Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres
98 Factors influencing antioxidant activities and total phenolic content of guava leaf extract
99 Investigation of fruit peel extracts as sources for compounds with antioxidant and antiproliferative activities against human cell lines
100 Effect of surfactant on size and encapsulation efficiency of cephalexin-loaded microparticles
101 Preparation and Physicochemical Characterization of Chitosan-Alginate Micro/Nanoparticles Containing Centella asiatica Extract
102 ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION
103 Nanoencapsulation of Centella asiatica bioactive extract
104 Comparative probiotic properties of Lactobacillus fermentum isolated from Thai traditional fermented foods: miang and nham
105 Development of tablets containing probiotics: Effects of formulation and processing parameters on bacterial viability
106 Probiotic Properties of Lactobacilli Isolated from Thai Traditional Food
107 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง
108 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร (ตอนที่ 1)