ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โสภณ พรหมสุวรรณ 11
2 ชนากานต์ อาษาสุจริต 11
3 ลักษณา กรีฑาเวทย์ 11
4 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 11
5 นัฐวี ตีรณานนท์ 11
6 วาสนา ฆ้องวงศ์ 11
7 ธเนศ อุทิศธรรม 11
8 พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา 11
9 สุปราณี เหล่าอุบล 11
10 ภารดี ช่วยบำรุง 4
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
12 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 1
13 เฉลิมขวัญ มกรพันธุ์ 1
14 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
15 C-Y. Wu 1
16 Siriporn Larpkiattaworn 1
17 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
18 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 1
19 Sitthisuntorn Supothina 1
20 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
21 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
22 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
23 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 1
24 พรนภา สุจริตวรกุล 1
25 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
26 ชาน-ยู ฟู 1
27 แสงเดือน ดวงดาว 1
28 ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น 1
29 นิตยา แก้วแพรก 1
30 อรพิน ขวัญศรี 1
31 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 1
32 ชุมพล บุษบก 1
33 เนตรชนก ยงค์ประเดิม 1
34 ณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ 1
35 Paradee Chuaybamroong 1
36 Pipat Sribenjalux 1
37 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 1
38 พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ 1
39 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
40 Rotruedee Chotigawin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2545 1
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา
ปี พ.ศ. 2557
2 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
3 การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันชีวมวลจากกระบวนการไพโรไลซีส
4 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารเพื่อใช้กับรถยนต์
ปี พ.ศ. 2553
5 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาแผ่นกรองอนุภาคชนิดประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศของโรงพยาบาลด้วยนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
7 การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของผงบีตาซิลิคอนคาร์ไบด์จากแกลบ
ปี พ.ศ. 2550
8 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
9 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิการสังเคราะห์สารซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC)
ปี พ.ศ. 2547
10 การสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่อุณหภูมิต่ำ
11 การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของสารตัวเติมต่อการลดอุณหภูมิการซินเทอร์ซิลิกอนคาร์ไบด์แบบไม่ใช้ความดัน