ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 กิตตินันท์ โกมลภิส 3
3 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 3
4 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 2
5 ปานจันทร์ ศรีจรูญ 2
6 ณัฐพร โทณานนท์ 2
7 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 2
8 มานะ อมรกิจบำรุง 2
9 สมนึก จารุดิลกกุล 2
10 วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 2
11 จุฑาทิพย์ แซ่ลี้ 1
12 รัฐชาติ มงคลนาวิน 1
13 กันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์ 1
14 กัณฐรัตน์ เลิศไชย 1
15 กัมปนาท สุนทรวิภาต 1
16 อมรรัตน์ พรหมบุญ 1
17 ปาริชาติ ลบแย้ม 1
18 ต้นพร ล้ำเลิศ 1
19 จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน 1
20 Supachai Ngamsinlapasathian 1
21 Siriporn Damrongsakkul 1
22 นิตยา มะหมัดกุล 1
23 วินัย ชัยบุรานนท์ 1
24 ศุภชัย งามศิลปเสถียร 1
25 เมธี ชลไมตรี 1
26 ถนอม วงศ์พุทธรักษา 1
27 รัฐ พิชญางกูร 1
28 หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2550 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2545 2
9 2541 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาและความสามารถในการสร้างกระดูกของโครงเลี้ยงเซลล์ที่ผลิตจากไฟโบรอินไหมไทย เจลาติน และกรดไฮยาลูรอนิค
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของอาร์กอนพลาสมาที่เกิดจากระบบพลาสมากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ ต่อความเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟิล์มเจลาติน
3 การพัฒนาไฮโดรเจลผสมระหว่างไฟโบรอินไหมไทยและเจลาติน สำหรับการควบคุมการปลดปล่อยเคอร์คูมิน และดีเอชเอ
ปี พ.ศ. 2555
4 คุณลักษณะและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของ ไฟโบรอินจากไหมบ้านสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2554
5 การดัดแปรพื้นผิวโครงเลี้ยงเซลล์ไฟโบรอินไหมไทยด้วยเจลาตินและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2550
6 การเตรียมเส้นใยเจลาตินโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตและการเชื่อมขวางแผ่นเส้นใยเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2548
7 สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน
8 การสกัดและทำให้บริสุทธิ์ของเจละตินจากเศษหนังสัตว์ใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการฟอกโดยใช้แอลคาไลน์โปรทีเอส
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาสารเคลือบผิวประเภทพอลิเอสเทอร์จากน้ำมันชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
11 การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวสำหรับสุนัข
ปี พ.ศ. 2541
12 การปรับปรุงความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรในโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิไวนิลคลอไรด์/ยางไนไตรล์โดยการใช้สารเพิ่มความเสถียรและสารเพิ่มเนื้อ