ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 15
2 วินิช พรมอารักษ์ 15
3 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
4 ชาญ อินทร์แต้ม 7
5 ทินกร แก้วอินทร์ 7
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 4
8 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 4
9 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 3
10 นาวี กังวาลย์ 3
11 โสพล บุตรงาม 2
12 สายสมร ลำลอง 2
13 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
14 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 2
15 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 2
16 Siriporn Jungsuttiwong 2
17 Vinich Promarak 2
18 Taweesak Sudyoadsuk 2
19 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
20 ชัยยุทธ แซ่กัง 1
21 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
22 ปาลิตา คชประดิษฐ์ 1
23 อรดี พันธ์กว้าง 1
24 ทิติยา สุนนท์นาม 1
25 รัตนา ตีคลี 1
26 งบประมาณเงินรายได้ 1
27 รัตนาวลี รัตนวัน 1
28 Sornthep Vannarat 1
29 Janeeya Khunchalee 1
30 Yaowarat Surakhot 1
31 Thanisorn Yakhanthip 1
32 Nawee Kungwan 1
33 ธนิสร ยาขันทิพย์ 1
34 Supawadee Namuangrak 1
35 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
36 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 13
3 2553 4
4 2552 4
5 2551 3
6 2550 6
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effect of conjugated spacer on novel carbazole derivatives for dye-sensitized solar cells: Density functional theory/time-dependent density functional theory study
ปี พ.ศ. 2554
2 Theoretical Investigation of Carbazole-Based D-D-r-A Organic Dyes fof Efficient Dye-Sensitized Solar Cell
3 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
4 Theoretical Investigation of Carbazole-Fluorene Derivatives for Dye-Sensitized Solar Cell (Dscs): DFT And TD-DFTStudy
5 Investigation Assembly Process and Application of Low Cost Carbonaceous Materials for Counter Electrode in DSCS
6 Characterization of Acidity in [B], [AI], and [Ga] Isomorphously Subsitituted ZSM-5: Embedded DFT/UFF Approach
7 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
8 Computer-Aided Design of OLED materials: A Molecular Modeling Approach for Optical Properties of π– Fluorenyl Oligothiophenes
9 Meso-Muti(iodophenyl) porphyrins: synthesis, isolation, and identification
10 Synthesis and Characterization of Triphenylamine Derivative for Dye Solar Cells
11 Bifunctional anthracene derivatives as non-doped blue emitters and hole-transporters for electroluminescent devices
12 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
13 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6 ไดเมทอกซีอินโดล
14 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
16 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที
17 การศึกษาเชิงทฤษฏีของสารอนุพันธ์ของเอ็น-คูมารีน ที่ใช้เป็นสารเรืองแสงสำหรับเป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรีย์โดยการคำนวณแบบ ทีดี-ดีเอฟที
18 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
20 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้าง และสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
21 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
22 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตับ
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
24 "Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices. "
25 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
26 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
27 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
28 การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
29 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
30 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง