ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 15
2 วินิช พรมอารักษ์ 15
3 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
4 ทินกร แก้วอินทร์ 7
5 ชาญ อินทร์แต้ม 7
6 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 4
9 นาวี กังวาลย์ 3
10 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 3
11 Taweesak Sudyoadsuk 2
12 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 2
13 Siriporn Jungsuttiwong 2
14 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
15 Vinich Promarak 2
16 สายสมร ลำลอง 2
17 โสพล บุตรงาม 2
18 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 2
19 Janeeya Khunchalee 1
20 Yaowarat Surakhot 1
21 Thanisorn Yakhanthip 1
22 Nawee Kungwan 1
23 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
24 Supawadee Namuangrak 1
25 Sornthep Vannarat 1
26 ทิติยา สุนนท์นาม 1
27 ธนิสร ยาขันทิพย์ 1
28 รัตนาวลี รัตนวัน 1
29 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
30 งบประมาณเงินรายได้ 1
31 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 1
32 ชัยยุทธ แซ่กัง 1
33 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
34 อรดี พันธ์กว้าง 1
35 ปาลิตา คชประดิษฐ์ 1
36 รัตนา ตีคลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 13
3 2553 6
4 2552 7
5 2551 4
6 2550 11
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effect of conjugated spacer on novel carbazole derivatives for dye-sensitized solar cells: Density functional theory/time-dependent density functional theory study
2 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2554
3 Theoretical Investigation of Carbazole-Based D-D-r-A Organic Dyes fof Efficient Dye-Sensitized Solar Cell
4 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
5 Theoretical Investigation of Carbazole-Fluorene Derivatives for Dye-Sensitized Solar Cell (Dscs): DFT And TD-DFTStudy
6 Investigation Assembly Process and Application of Low Cost Carbonaceous Materials for Counter Electrode in DSCS
7 Characterization of Acidity in [B], [AI], and [Ga] Isomorphously Subsitituted ZSM-5: Embedded DFT/UFF Approach
8 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
9 Computer-Aided Design of OLED materials: A Molecular Modeling Approach for Optical Properties of π– Fluorenyl Oligothiophenes
10 Meso-Muti(iodophenyl) porphyrins: synthesis, isolation, and identification
11 Synthesis and Characterization of Triphenylamine Derivative for Dye Solar Cells
12 Bifunctional anthracene derivatives as non-doped blue emitters and hole-transporters for electroluminescent devices
13 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
14 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6 ไดเมทอกซีอินโดล
15 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
17 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที
18 การศึกษาเชิงทฤษฏีของสารอนุพันธ์ของเอ็น-คูมารีน ที่ใช้เป็นสารเรืองแสงสำหรับเป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรีย์โดยการคำนวณแบบ ทีดี-ดีเอฟที
19 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
20 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
21 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ปี พ.ศ. 2552
22 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
23 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
24 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
25 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
26 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้าง และสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
27 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
28 การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตับ
ปี พ.ศ. 2551
29 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
30 "Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices. "
31 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
32 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
33 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
34 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
35 การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
36 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
37 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
38 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย
39 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
40 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
41 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
42 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง