ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร จิรวัฒน์กุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริพร จิรวัฒน์กุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถอดบทเรียนการทำงานของภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำงานไม่พร้อม
2 Situation analysis of the health of the elderly female on countries of southeast Asia region.
ปี พ.ศ. 2555
3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
4 ประสบการณ์และการรับรู้ของผู้ใช้ยาเสพติด: ศึกษาผ่านมุมมองด้านเพศภาวะที่จังหวัดขอนแก่น
5 โครงการคุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
6 การพัฒนาระบบป้องกันและบำบัดโรคซึมเศร้าสู่การพัฒนานโยบายสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
7 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
ปี พ.ศ. 2554
8 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ II
9 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
10 โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี กิจกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส)
11 Georgia Southern University
ปี พ.ศ. 2553
12 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
13 สถานการณ์การละเมิดสิทธิสตรีของผู้หญิงในประเทศไทย
14 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
15 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
16 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะของผู้บำบัดผู้ใช้สุราในการจัดระบบการบำบัดผู้ใช้สุรา
ปี พ.ศ. 2552
17 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
18 สถานการณ์การละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย
19 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
20 กระบวนการพัฒนาการดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับผู้พิการในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
21 ประสบการณ์ชีวิตของหญิงไทยที่ได้รับการตัดมดลูก
ปี พ.ศ. 2551
22 คนงานก่อสร้างหญิงอีสาน
23 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
ปี พ.ศ. 2546
24 ครอบครัวเด็กไทย ข้อค้นพบเบื้องต้นจากกรณีศึกษาที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
25 การพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2543
26 การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน : วิเคราะห์สถานการณ์ในภาคเหนือ อิสาน และใต้
ปี พ.ศ. 2541
27 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (การศึกษาเชิงคุณภาพ)
ปี พ.ศ. 2540
28 สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)