ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพงษ์ เปรมจิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริพงษ์ เปรมจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงพร เปรมจิต 14
2 งบประมาณแผ่นดิน 13
3 อุดมพร แพ่งนคร 2
4 เกศรา บางสารี 1
5 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
6 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
7 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
8 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
9 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
10 มุกดา คูหิรัญ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
13 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
14 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
15 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
16 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
17 Kazuhiko Sameshima 1
18 Siripong Premjet 1
19 โยชิโตะ โอตานิ 1
20 คาซูฮิโกะ ซาเมชิมะ 1
21 Yoshito Ohtani 1
22 คำรพ รัตนสุต 1
23 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
24 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
25 ปราณี นางงาม 1
26 กรกนก อิงคนินันท์ 1
27 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 5
8 2551 2
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 3
12 2535 1
13 2534 1
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
2 การพรีทรีตเมนต์ชีวมวลของวัชพืชด้วย sodium hydroxide
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
4 การนำมวลชีวภาพของพืชเส้นใยมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก
6 การคัดเลือกเห็ดราที่สามารถสร้างลิกนิโนไลติกเอนไซน์
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's)
8 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
9 ความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการ เกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : 2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2554
10 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
11 ความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการ เกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : 2,4 PCB
12 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
13 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
14 ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
15 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
16 การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon compounds : DDT โดยเห็ดรา
17 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน [2]
18 โครงการความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds:2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2551
19 การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา
20 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2548
21 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
22 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงและการหมักเอทานอลจากปอสา(Peper Mulbery)
23 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp.โดย N-methyl-N- nitro-N-inttroso-guanidine(NTG) และแสงอัลตราไวโอเลต
24 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
25 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)
ปี พ.ศ. 2547
26 ผลของกากน้ำตาลต่อการสร้างแบคทีเรียเซลลูโลสและคุณสมบัติทางกายภาพ
27 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้การแบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
28 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงและการหมักเอทานนอลจากปอสา (Peper Mulbery)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
30 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
31 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้น และคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2535
32 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. 2534
33 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลส และผลิตเอทธานอลที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine