ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพรัช ตระการศิรินนท์ 19
2 ปรีชา เจ็งเจริญ 8
3 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 5
4 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 5
5 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 4
6 สุรพล ปลื้มใจ 4
7 วชิระ กาญจนวิภาดา 4
8 สุภัทรา วุฒิเอ้ย 4
9 บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ 4
10 ทวีวรรณ คำน่าน 4
11 อุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ 4
12 นงเยาว์ ทองสมบูรณ์ 4
13 ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 3
14 ชลธิชา จินาติ 3
15 จันจิรา มันทเล 2
16 ปวีณา เปรมโพธิ์ 2
17 พงศ์สถิตย์ คำมูล 1
18 ศิริประภา พรหมมา 1
19 สมชัย สถิรวัฒนา 1
20 พัชรี คำรินทร์ 1
21 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
22 ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา 1
23 นัฏฐิมา ศิริชาญ 1
24 นรากร พลหาญ 1
25 วาทิศ โสตถิพันธุ์ 1
26 ปิยาพรรณ ดูใจ 1
27 ธีรเชนทร์ เดชา 1
28 พุทธชาด สุธีวสินนนท์ 1
29 เอกอนันต์ กิมภากรณ์ 1
30 ณัฐวุฒิ จันรูป 1
31 วิชัย รอดสุวรรณ 1
32 วิรัช นาคเมือง 1
33 สุริยะฎิษ สุริยะธง 1
34 จินัชญา วงค์ชมภู 1
35 อารีย์ ปะจะกุล 1
36 วิฑูรย์ สมโต 1
37 ธณัฐดา พงศ์ธนสกุล 1
38 สุกาญจน์ ยะสะวุฒิ 1
39 ไพรวัลย์ ชัยยา 1
40 อารุณี ศรีอินทร์ 1
41 วาสนา มาวงค์ 1
42 ชยานุช ชัยประเสริฐ 1
43 สลีล คำภาแก้ว 1
44 จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ 1
45 กฤษนัย วงค์ใจมา 1
46 สิริชล สมพันธ์ 1
47 พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน 1
48 ลัดดา นันทชารักษ์ 1
49 เจษฎา คำรินทร์ 1
50 สุรชัย เปียงตั้ง 1
51 รุ่งทิพย์ เลากิตติศักดิ์ 1
52 ปาริฉัตร เครือเขียว 1
53 เพชรา พิทาคำ 1
54 อรรคพล บุญเกิดหาญภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2555 8
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 11
7 2551 10
8 2547 4
9 2545 1
10 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
3 ผลการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4 การดำเนินงานแบบบูรณาการในการจัดการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
5 การพัฒนาเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
6 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
7 ประเมินมาตรฐานการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง
8 ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 ปัญหาการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
10 ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือดำเนินการตามโครงการบูรณาการภาคสังคมระหว่างเรือนจำจังหวัดลำพูนกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 การประเมินผลการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1
12 การประเมินผลโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
13 รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 ปัญหา และอุปสรรคในการขอรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลบนพื้นที่สูง ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
15 ศึกษาการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
16 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงใหม่
17 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน พ.ศ.2554
18 ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามการรับรู้และตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
19 ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการการคุ้มครองของภาครัฐไทย
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
22 การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภค กับความสามารถในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ของศาลยุติธรรมภาค 5
24 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่
25 การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำปาง
26 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 ผลของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2550-2551 จังหวัดลำพูน
28 การปรับเปลี่ยนบทบาทนักพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ของสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดลำปาง
30 ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่
31 การสร้างการยอมรับระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ในศาลอุทธรณ์ภาค 5
ปี พ.ศ. 2551
32 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
33 ช่องทางและโอกาสในการทุจริตคอรับชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
34 ความสอดคล้องของการจัดทำบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
35 รูปแบบภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
36 ผลการประยุกต์ใช้ผังดุลดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของกองจัดการงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
37 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
38 กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ
39 การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
40 การประเมินผลการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
41 การบริหารจัดการแพนำเที่ยวในทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
42 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้และวัฒนธรรมองค์การตามความคาดหวังของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยภาคเหนือ
43 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
44 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 : กรณีศึกษาสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 5 และสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 6
45 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาเครือข่ายแก้ไขหนี้วิภัชธุรกิจภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2545
46 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่