ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตผลพืชสวน
2 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงและมังคุด
ปี พ.ศ. 2548
3 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาสีผิวของลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2543
5 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2538
6 การบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีกสำหรับลิ้นจี่สด ในถาดหุ้มฟิล์มพลาสติก
ปี พ.ศ. 2537
7 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2534
8 การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
10 การบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีกสำหรับลิ้นจี่สด ในถาดหุ้มฟิล์มพลาสติก