ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินุช จินดารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศิรินุช จินตรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย มณีวรรณ์ 11
2 สุขฤดี สุขใจ 5
3 แหล่งทุนภายนอก 4
4 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
5 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน 4
6 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ 4
7 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 3
8 สิทธิชัย อินทร์จันทร์ 2
9 จันจิรา เจียรบุตร 2
10 จอมภพ แววศักดิ์ 2
11 วันชัย ฉิมฉวี 2
12 รัตนชัย ไพรินทร์ 2
13 กรณ์กนก อายุสุข 2
14 งบประมาณแผ่นดิน 2
15 ธีรารัตน์ จีระมะกร 2
16 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
17 ยอดธง เม่นสิน 2
18 ศรายุทธ วัยวุฒิ 2
19 นิมิตร ศรีปรางค์ 2
20 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2
21 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 2
22 อัญชลี เทียนภู่ 2
23 วีระ พันอินทร์ 1
24 สุริยงค์ ประชาเขียว 1
25 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 1
26 แหล่งทุนภายนอก(สำนักนโยบายและแผนพลังงาน) 1
27 ชยันต์ บุญยรักษ์ 1
28 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 4
10 2549 8
11 2548 2
12 2547 7
13 2546 1
14 2544 5
15 2543 1
16 2542 1
17 2540 2
18 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล
3 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สชีวมวล(นายวินัย บุญน้อย)
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สชีวมวล(นายวินัย บุญน้อย)
6 เครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุน
7 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบผสมผสานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้เตาแก๊สชีวมวลร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
9 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประะสิทธิภาพแก่กระบวนอบแห้ง
10 ระบบผสมผสานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้เตาแก๊สชีวมวลร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
11 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
12 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
13 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
ปี พ.ศ. 2553
14 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
15 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเผยแพร่เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
17 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 การประเมินสมรรถนะระยะยาวของระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 kWp แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง
20 การศึกษาผลกระทบของสารทำงานต่ออัตราการระบายความร้อนของท่อความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
21 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
22 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
23 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
24 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
25 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
26 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
27 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
28 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
29 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
30 ตู้ร้อน-เย็นเทอร์โมอิเล็กตริก (ระยะที่ 1)
31 การอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล
32 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริก ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้งจากไอเสีย และผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
33 การประเมินสมรรถนะระยะยาวของระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 kWp แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง
34 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสง เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
35 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
36 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสง เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
37 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
38 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสงเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
39 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
40 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสงเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
41 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
42 โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2544
43 โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
44 โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
45 การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ
46 การอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล
47 การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
48 กระบวนการดูดซับและการคืนรูปของซิลิกาเจล สำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2542
49 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2540
50 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
51 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว