ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินุช จินดารักษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิรินุช จินตรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย มณีวรรณ์ 15
2 สุขฤดี สุขใจ 5
3 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ 4
4 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
5 แหล่งทุนภายนอก 4
6 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
7 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน 4
8 งบประมาณแผ่นดิน 3
9 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 3
10 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2
11 ศรายุทธ วัยวุฒิ 2
12 อัญชลี เทียนภู่ 2
13 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 2
14 จันจิรา เจียรบุตร 2
15 ยอดธง เม่นสิน 2
16 ธีรารัตน์ จีระมะกร 2
17 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
18 วีระ พันอินทร์ 2
19 นิมิตร ศรีปรางค์ 2
20 จอมภพ แววศักดิ์ 2
21 สิทธิชัย อินทร์จันทร์ 2
22 กรณ์กนก อายุสุข 2
23 วันชัย ฉิมฉวี 2
24 รัตนชัย ไพรินทร์ 2
25 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
26 สุริยงค์ ประชาเขียว 2
27 แหล่งทุนภายนอก(สำนักนโยบายและแผนพลังงาน) 1
28 ชยันต์ บุญยรักษ์ 1
29 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 2
11 2547 4
12 2544 1
13 2543 1
14 2540 1
15 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล
3 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
4 เครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุน
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สชีวมวล(นายวินัย บุญน้อย)
ปี พ.ศ. 2556
6 โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สชีวมวล(นายวินัย บุญน้อย)
7 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบผสมผสานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้เตาแก๊สชีวมวลร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
9 ระบบผสมผสานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้เตาแก๊สชีวมวลร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
10 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
11 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนสู่อาคาร
13 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
14 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
15 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
ปี พ.ศ. 2553
16 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาเผยแพร่เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 การศึกษาผลกระทบของสารทำงานต่ออัตราการระบายความร้อนของท่อความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
20 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
21 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
22 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริก ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้งจากไอเสีย และผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
23 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสงเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
24 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
25 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสงเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
26 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
27 โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2543
28 กระบวนการดูดซับและการคืนรูปของซิลิกาเจล สำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2540
29 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม