ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2549 2
7 2547 1
8 2546 2
9 2543 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เคยปลา ของผู้บริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum)
ปี พ.ศ. 2555
3 งบประมาณแผ่นดิน
4 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารแบคเทอริโอซินจากปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2553
5 การตรวจหาแบคทีเรียแลกติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากปลาเปรี้ยว และศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคเทอริโอซิน
ปี พ.ศ. 2552
6 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารแบคเทอริโอซินจากปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2549
7 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
8 ผลตกค้างของสารซินโนแวคเอสและโมเนนซินในการขุนโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2547
9 ผลตกค้างของสารซินโนเวคเอสและโมเนนซินในการขุนโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลตกค้างของสารซินโนแวคเอสและโมเนนซินในการขุนโคเนื้อ
11 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2543
12 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
13 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแลกติก ที่สร้างสารยับยั้งแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก