ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินาถ ตงศิริ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรู้จักในชื่อของ
- Sirinart Tongsiri
- ศิรินาถ ทองขาว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กตัญญู หอสูติสิมา 8
2 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 6
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะแพทยศาสตร์ 4
4 นริสา วงศ์พนารักษ์ 3
5 Katanyu Hawsuthisima 2
6 Chanuttha Ploylearmsang 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
8 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
9 รพีพร ช่ำชอง 1
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1
11 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 1
12 จันทิมา พลพินิจ 1
13 ชินวัฒน์ อนุพันธ์ 1
14 เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 1
15 ชนัญญา กาสินพิลา 1
16 Booth, Richard V H 1
17 - 1
18 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 1
20 Mahasarakham University. Faculty of Nursing 1
21 Bungon Kumphon 1
22 Narisa Wongpanarak 1
23 บังอร กุมพล 1
24 Mahasarakham University. Faculty of Medicine 1
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 วันชัย วัฒนศัพท์ 1
27 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
28 Mahasarakham University. Faculty of Science 1
29 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 4
3 2558 2
4 2557 5
5 2556 9
6 2555 2
7 2554 4
8 2551 1
9 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 -
2 การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4 การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
5 บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7
6 -
ปี พ.ศ. 2558
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ
8 Home Modifications for People with Disabilities and the Elderly: Recommendations from Policy to Practice
ปี พ.ศ. 2557
9 สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ : นโยบายไร้รอยต่อ
10 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
11 การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2556
14 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
15 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
16 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
17 The application of ICF-based functioning data on home environment adaptation for persons with disabilities
18 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
19 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2555
23 การออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ
24 การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICFกับกลุ่มความพิการด้านจิตและพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2554
25 การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาเครื่องมือประเมินความพิการ กันยายน 2554
26 Estimating Population-Based Values for EQ-5D Health States in Thailand
27 -
28 ดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
29 Inhibitory Effects of Ginger Oil on Spontaneous and PGF2a-Induced Constraction of Rat Myometrium
ปี พ.ศ. 2550
30 -
31 -