ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินภา ศิริยันต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์
2 การศึกษามูลไส้เดือนดิน และน้ำหมักมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์ African Night Crawler : (Eudrilus eugeniae) เปรียบเทียบกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2558
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees) ที่สัมพันธ์กับการดื้อยาปราบวัชพืชในสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก
5 การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)