ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริธร ศิริอมรรพรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริธร ศิริอมรพรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นเรศ มีโส 27
2 ไมตรี สุทธจิตต์ 6
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 5
4 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 4
5 ชฎาพร เสนาคุณ 4
6 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 4
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 3
8 วรรณา กาญจนมยูร 3
9 อัศวิน อมรสิน 3
10 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
11 บรรจบ วันโน 2
12 ธีระ รุ่งธีระ 2
13 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
14 ฐานยา โกมุทรินทร์ 2
15 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
16 ละมุล วิเศษ 2
17 เรือน สมณะ 2
18 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
19 วราวุธ สุธีธร 2
20 รพีพร ช่ำชอง 2
21 ณฐนนท์ ตราชู 2
22 ปรีชา ประเทพา 2
23 ศุภชัย สมัปปิโต 2
24 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
25 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
26 บังอร กองอิ้ม 2
27 จันทิมา พลพินิจ 2
28 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 2
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
30 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
31 นริศ สินศิริ 2
32 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
33 สุริทอง ศรีสะอาด 2
34 วรพล เองวานิช 2
35 วรากร สีโย 2
36 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
37 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
38 สมเดช กนกเมธากุล 2
39 ธีรศักดิ์ สมดี 2
40 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
41 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
42 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
43 กชพร สิงหะหล้า 1
44 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
45 ปิยะพร แสนสุข 1
46 ไพบูลย์ บุญไชย 1
47 ณัฏฐาเนตร นันทบุตร 1
48 ขนิษฐา สมตระกูล 1
49 นงนภัส เที่ยงกมล 1
50 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
51 ชูศรี ตลับมุข 1
52 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
53 อุทัย สาขี 1
54 เสนีย์ เครือเนตร 1
55 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
56 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
57 พัฒนพล มีนา 1
58 ไพโรจน์ ประมวล 1
59 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
60 นวลอนงค์ นาคคง 1
61 ทรงคุณ จันทจร 1
62 สมเสาวนุช จมูศรี 1
63 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
64 สุกัญญา ลีทองดี 1
65 นิชธิมา แพ่งนคร 1
66 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
67 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
68 วัชรา กาญจนรัช 1
69 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพชร 1
70 สุนันท์ สายกระสุน 1
71 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
72 รักฤดี สารธิมา 1
73 ถวิล ชนะบุญ 1
74 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
75 วัลยา สุทธิขำ 1
76 ปารณีย์ บุญไชย 1
77 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
78 วสันต์ ด้วงคำจันทร์ 1
79 กฤษกร ปาสาใน 1
80 วรรทณา สินศิริ 1
81 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
82 เอกราช ตังควานิช 1
83 ราตรี แมนไธสง 1
84 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
85 นเรศ มีใส 1
86 ยศฐา ศรีเทพ 1
87 บังอร กุมพล 1
88 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
89 ชวลิต บุญปก 1
90 เมธิน ผดุงกิจ 1
91 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
92 ชาติไทย แก้วทอง 1
93 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
94 ปิยมาศ นานอก 1
95 สงครามชัย ลีทองดี 1
96 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
97 สุชาติ คุ้มมณี 1
98 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
99 ทองใบ บุษกร 1
100 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
101 นงนิตย์ มรกต 1
102 อนุชิตา มุ่งงาม 1
103 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
104 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
105 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
106 ศรัณยู คำเมือง 1
107 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
108 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
109 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
110 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
111 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
112 ธวัชชัย ชมศิริ 1
113 สมชาย แก้ววังชัย 1
114 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
115 คมศร เลาห์ประเสริฐ 1
116 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
117 สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 1
118 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2552. 1
119 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
120 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
121 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
122 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
123 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
124 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
125 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
126 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550. 1
127 ดรุณี บุญชารี 1
128 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
129 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
130 อภิเดช แสงดี 1
131 ปริญญาโท 1
132 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
133 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
134 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
135 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
136 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
137 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 8
2 2558 6
3 2557 8
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 15
7 2553 10
8 2552 14
9 2551 10
10 2550 9
11 2549 12
12 2548 10
13 2547 14
14 2546 2
15 2545 1
16 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2558
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2557
15 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวฮางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และโภชนาการ
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวและเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
17 Antiglycation capacity and antioxidant activities of different pigmented Thai rice
18 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
19 -
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2556
23 Effects of different treatments on the antioxidant properties and phenolic compounds of rice bran and rice husk
24 -
ปี พ.ศ. 2555
25 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
ปี พ.ศ. 2554
31 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand .
32 Effect of adding Ling-zhi (Ganoderma lucidum) on oxidative stability,textural and sensory properties of smoked fish sausage
33 Effect of shading on yield, sugar content, phenolic acids and antioxidant property of coffee beans (Coffea Arabica L. cv. Catimor) harvested from north-eastern Thailand
34 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
35 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
45 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
46 Fatty acids and proximate composition of eight Thai edible terricolous insects
47 Protein fractionation of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) leaf, flower and seed by capillary electrophoresis and its potential for variety identification
48 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อองค์ประกอบของกรดไขมันที่ผลิตโดย Cunnninghamella elegans
49 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
50 Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
ปี พ.ศ. 2552
56 -.
57 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
58 Optimized drying of kaprow leaves for industrial production of holy basil spice powder
59 Improvement of quality and antioxidant properties of dried mulberry leaves with combined far-infrared radiation and air convection in Thai tea process
60 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand
61 Reducing cracking and breakage of soybean grains under combined near-infrared radiation and fluidized-bed drying
62 Effects of roasting degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee beans (Coffea arabica L. cv. Catimor)
63 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน"
64 องค์ประกอบของสารโพลีฟีนอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในดอกไม้สำหรับบริโภค
65 On Ramanujan
66 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix D.C.)
67 -
68 -
69 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
70 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
71 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
72 Proximate and fatty acids composition of the muscles and viscera of Asian catfish (Pangasius bocourti)
73 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 การวิเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสาม และสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในผักเบี้ยใหญ่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
80 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะระขี้นก และความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
81 การพัฒนากระบวนการผลิต และศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งกล้อง
82 Changes in phenolic acids and antioxidant activity in Thai rice husk at five growth stages during grain development
83 Phenolic acids and antioxidant activities in husk of different Thai rice varieties
84 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits
85 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
86 Phytochemicals and antioxidant activity of different fruit fractions (peel, pulp, aril and seed) of Thai gac (Momordica cochinchinensis Spreng)
87 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose
88 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2549
89 แหล่งไขมันธรรมชาติและความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
90 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์โอเมก้าสามจากพืชพื้นบ้าน
91 Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro
92 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
93 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
94 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
95 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
ปี พ.ศ. 2548
101 การวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิโดยใช้เทคนิคแคลปิลลารีอิเลคโตรโฟรีซีสและการยอมรับทางประสาทสัมผัส
102 Thai jute seed oil: A potential polyunsaturated fatty acid source
103 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
104 Geographic distribution of liver and stomach cancers in thailand in relation to estimated dietary intake of nitrate, nitrite, and nitrosodimethylamine
105 Changes of omega-3 fatty acid content and lipid composition in canned tuna during 12-month storage
106 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
107 -
108 -
109 -
110 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ปี พ.ศ. 2547
111 ข้าวเกรียบว่าวย่าง : ข้าวโป่ง = Indigenous rice cracker
112 ข้าวพองสไตล์ญี่ปุ่น = Japanese style puffed rice
113 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และคุณสมบัติของแป้ง ของข้าวตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิค SDS-PAGE : รายงานการวิจัยชุดโครงการข้าว : การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
115 การผลิตเค้กโดยใช้แป้งข้าวทดแทนข้าวสาลี
116 Relationship between serum uric acid and selected cardiovascular risk factors in Hangzhou populations
117 Uric acid status and its correlates in Hangzhou urban population
118 Polyunsaturated fatty acid content of edible insects in Thailand
119 Lean meat and heart health
120 Protein analysis for efficient screening of rice for variety and quality
121 Identification of Thairice varieties using capillary electrophoresis
122 -
123 -
124 -
ปี พ.ศ. 2546
125 Genetic Diversity of Croton L.(Euphorbiaceae) in Thailand
126 -
ปี พ.ศ. 2545
127 Potential of capillary electrophoresis for identification of Australian triticale varieties